• Suomi

Ajankohtaista

KUNTAVAALIT TAMMELAN KUNNASSA 9.4.2017

15.03.2017


ÄÄNIOIKEUS

Väestörekisterikeskus lähettää jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tiedossa, viimeistään 16.3. ilmoituksen äänioikeudesta. Ilmoituskortissa ovat äänestäjästä äänioikeusrekisteriin otetut tiedot sekä tieto hänen äänestysalueestaan ja äänestyspaikasta.

 ÄÄNESTÄMINEN

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä äänestäessään. Äänestykseen tulee ottaa mukaan henkilöllisyystodistus, josta näkyy koko henkilötunnus (ajokortti, Kelakortti, passi tms. kuvallinen henkilökortti).

Viivakoodillisen Kelakortin tai ajokortin esittäminen nopeuttaa äänestystä ennakkoäänestyksessä sekä vaalipäivän äänestyksissä Kirkonkylän ja Riihivalkaman äänestyspaikoissa.

Vaalipäivän äänestys:

Äänestys tapahtuu vaalipäivänä 9.4.2017 klo 9.00 - 20.00 seuraavilla äänestyspaikoilla:

Nro           Äänestysalue:         Äänestyspaikka ja käyntiosoite:

1               Kirkonkylä                 Kunnantalo, Hakkapeliitantie 2

2               Pohjois-Tammela     Teuron koulu, Teurontie 463

3               Porras                       Portaan koulu, Suomaantie 8

4               Riihivalkama             Riihivalkaman koulu, Nuutinkulmantie 19.

 
Yleinen ennakkoäänestys:

Kotimaassaajalla 29.3.- 4.4.2017 En­nak­ko­äänestys­paikka­na Tammelassa on Kunnantalon valtuustosali, Hakka­peliitantie 2, 31300 Tammela.

Aukioloajat: 29.-31.3.2017 klo 9.00-18.00, 1.-2.4.2017 klo 10.00-14.00 ja 3.-4.4.2017 klo 9.00–18.00.

 Ruisluodon ja Tammikartanon palvelukeskuksissa sekä ryhmäkodeissa Iltatuuli ja Lupiini Tammelassa tapahtuvista ennak­koää­nestyksistä vaalitoimikunta ilmoittaa laitok­sissa esillä olevilla ilmoituksil­la.

 

 

 

 

Kotiäänestys järjestetään äänioikeusrekisterin mukaisessa kotikunnassa niille henkilöille, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.  Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitolaissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

 

Niitä tammelalaisia, jotka haluavat äänestää ennakolta kotonaan, pyydetään ilmoittamaan siitä kir­jallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakun­nalle viimeis­tään tiistaina 28.3.2017 en­nen klo 16.00 puh. 050 4322 255. Ilmoituk­sen voi ää­nes­täjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Ilmoituslomakkeita on saatavana Tammelan kunnanvi­rastos­ta. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana ja sen tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjille erikseen.

 

Ehdokaslistojen yhdistelmä pidetään nähtävänä kunnan ilmoitustaululla. Yhdistelmä jaetaan tammelalaisiin talouksiin viimeistään 22.3., ei kuitenkaan mainoskieltotalouksiin. Yhdistelmää on maksutta saatavissa kunnantalon neuvonnasta.

 

Keskusvaalilautakunnan osoite on Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela. Lisätietoja vaaleihin liittyvissä asioissa antaa lautakunnan sihteeri Jorma Vettenranta, 050 4300 588, jorma.vettenranta @ tammela.fi. 

Oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on yleistietoa vaaleista, ohjeita äänestämisestä ja vaaliviranomaisten yhteystietoja.

 

Tammelassa 9.3.2017    

 

Tammelan kunnan keskusvaalilautakunta

‹ Takaisin Kaikki tiedotteet ›
 
Tekstin koko A A A Sivukartta