• Suomi

Ajankohtaista

KUULUTUS MAA-AINESLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

17.07.2017

Ympäristölautakunta on kokouksessaan 5.7.2017 myöntänyt maa-ainesluvan Sauli ja Kirsi Alitalolle Keikkalan kylään tilalle Kallio 834-413-1-117.


KUULUTUS MAA-AINESLUPAPÄÄTÖKSESTÄ 

Tammelan kunnan ympäristölautakunta on päättänyt kokouksessaan 5.7.2017 § 83 myöntää Sauli ja Kirsi Alitalolle luvan maa-ainesten ottoon Keikkalan kylään, tilalle Kallio 834-413-1-117. 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Tammelan kunnantalon teknisissä palveluissa 17.7. – 16.8.2017 viraston aukioloaikana ajalla 17.7-31.7.2017 (klo 9.00-13.00) ja 1.8.2017 alkaen (ma klo 10.00 –17.00, ti - pe klo 9.00-14.30) ja internetissä. 

Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella. 

Kirjallinen valitus on valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka toimitettava lähetin välityksellä tai postitse valitusviranomaiselle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä luettuna päätöksen tiedoksisaamisesta. Päätöksen katsotaan tulleen valitusoikeuden haltijoille tiedoksi päätöksen antopäivänä. 

Valituskirjelmän oheen on liitettävä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon muutoksenhakija haluaa vedota. 

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta, osoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna tai sähköpostilla: hameenlinna.hao@oikeus.fi 

Tammelassa 7.7.2017 

Ympäristölautakunta

 

‹ Takaisin Kaikki tiedotteet ›
 
Tekstin koko A A A Sivukartta