• Suomi

Hevoniemen asemakaava osa 2

Vireilletuloilmoitus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläpito.

Tammelan kirkonkylän asemakaavan Hevoniemen alueelle (osa 2) on aloitettu asemakaavan muutoksen laatiminen. Vireilletulovaiheen aikana pidetään yleisesti nähtävänä maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti vireilletuloasiakrijoina osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tammelan kunnantoimistossa teknisellä osastolla 30 päivän ajan eli 14.8.-12.9.2006. Kuulutus myös ajankohtaista sivuilla.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut, kunnantoimistoon jätettävät kirjalliset muistutuksensa asiassa osoittella Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela tai kirjaamo @ tammela.fi.

KUULUTUS

Tammelan kunnanhallitus on kokouksessaan 2.6.2008 asettanut Tammelan keskustaajaman Hevoniemen (osa 2) asemakaavan luonnoksen selostuksineen nähtäville 23.6.-13.8.2008 välisenä aikana kunnanviraston piirtämössä seuraavasti:

- 23.6.-6.7.2008; ma-pe klo 9.00-14.30,
- 7.7.-27.7.2008; ma-pe klo 9.00-12.00,
- 28.7.-13.8.2008; ma-pe klo 9.00-14.30.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos on myös nähtävillä kunnan www-sivuilla osoitteessa: www.tammela.fi > Asuminen ja rakentaminen > Kaavoitus > Tammelan taajaman asemakaavan muutokset ja laajennukset.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut, kunnantoimistoon jätettävät kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteella Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Tammelassa 19.6.2008

Kunnanhallitus

Nähtäville asetettavat luonnosvaiheen asiakirjat:


Kunnanhallitus on 6.4.2009 § 92 kohdalla käsitellyt Hevoniemen asemakaavaehdotuksta ja päättänyt asettaa 27.3.2009 päivätyn Hevoniemen asemakaavaehdotuksen MRA 19 §:n mukaan 30 päivän ajaksi yleisesti nähtäville.

KUULUTUS

Tammelan kunnanhallitus on kokouksessaan 6.4.2009 asettanut MRA 19 §:n mukai­sesti Tammelan kes­kus­taa­ja­man Hevoniemen (osa 2) asemakaavaehdotuksen selos­tuksi­neen näh­tävil­le 4.5.-3.6.2009 vä­li­se­nä ai­kana kunnanviraston tekniselle osastolle.

Asiakirjat ovat myös nähtävillä kunnan www-sivuilla osoitteessa: www.tammela.fi > Asu­mi­nen ja rakentaminen > Kaavoitus > Vireillä olevat kaavoitushankkeet>Tammelan taa­ja­man ase­ma­kaa­van muu­tok­set ja laajennukset > Hevoniemen asemakaava
osa 2.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut, kunnantoimistoon jätettävät kirjalliset muistutuk­sensa asiassa osoitteella Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Tammelassa 30.4.2009

Kunnanhallitus

Ehdotusvaiheen nähtävillä olevat asiakirjat:


Tammelan kunnanhallitus on käsitellyt ao. kaavaa kokouksessaan 16.5.2011 ja esittää kunnanvaltuustolle kaavan hyväksymistä.

KUULUTUS

Tammelan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 23.5.2011 § 25 hyväksynyt Tammelan kun­nassa Tammelan keskustaajaman Hevoniemen (osa 2) asemakaavamuutosehdotuksen aluetta koskevien kaava-asiakirjojen mu­kai­si­na.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä kunnanvirastossa 27.6.2011 asti. Kaavapää­tös­tä ei saate­ta erik­seen tiedoksi kaavoitetun alueen maanomistajille / haltijoille (MRL 188, Kun­taL 63 §). Kaavapäätös lähetetään muistuttajille MRL 67 §:n mukaisesti.

Kaavakartat ovat myös nähtävillä kunnan kotisivuilla osoitteessa

www.tammela.fi /Asuminen ja rakentaminen/kaavoitus/Tammelan keskustaajan asemakaavan muutokset ja laajennukset / Hevoniemen asemakaava (osa 2).

Muutoksenhaku: valitusoikeuden MRL 191 §:n mukaan omaava voi valittaa päätöksestä kun­nallisvalituksin Hä­meenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika: 30 päivää eli 27.6.2011 saak­ka.

Tammelassa 27.5.2011

Kunnanhallitus

Hyväksytyt asiakirjat:

Hevoniemen kaavasta on tehty valitus, joten kaava-asian käsittely jatkuu Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. 


Kuulutus

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 21.03.2012 Nro 12/0186/2, Diaarinumero 01392/11/4103, joka koskee asemakaavaa koskevaa kunnallisvalitusasiaa Tammelan kunnan kunnanvaltuuston päätöksestä 23.5.2011 § 25.

Asemakaavan hyväksymistä koskeva valitus
Muutoksenhakija: Terttu Palm ja Markku Palm

Päätökset, joihin on haettu oikaisua:
Tammelan kunnan kunnanvaltuuston päätös 23.5.2011 § 25, johon on haettu muutosta.
Näihin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitusosoituksessa mainitun 30 päivän kuluessa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS PIDETÄÄN YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ TAMMELAN KUNNANVIRASTOSSA 22.3.-20.4.2012 TEKNISEN OSASTON NÄHTÄVILLÄOLO -AULASSA KUNNANVIRASTON VIRKA-AIKANA VÄLISENÄ AIKANA.

Tammelassa 22.3.2012

Minna-Liisa Mäkilä
ilmoitustaulunhoitaja 


KUULUTUS HEVONIEMEN ASEMAKAAVAN VOIMAANTULOSTA

Tammelan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.5.2011 § 25 Hevoniemen alueen asemakaavan.  Asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös oli MRA 93 §:n mukaisesti kuulutettu ja asetettu yleisesti nähtäville. Valtuuston hyväksymispäätökseen haettiin muutosta ja Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksensa 21.3.2012  Nro 12/0186/2. Hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten  Hevoniemen alueen asemakaava kuulutetaan voimaan 14.5.2012 alkaen.
 
Tammelassa 12.5.2012
Kunnanhallitus

Voimaantulleet asiakirjat:


 

 

 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Tämän hetken tilanne

Kuulutettu voimaan 14.5.2012 lukien