• Suomi

Pyörällä Saareen ja Portaaseen-hanke on alkanut

Tammelan kunnassa on alkanut vuoden 2012 alussa uusi EU-rahoitteinen ”Pyörällä Saareen ja Portaaseen”- hanke. Hankkeen tarkoituksena on saada toimiva tie- ja rakennussuunnitelma kevyenliikenteen väylälle Tammelan kirkonkylästä aina Portaaseen asti. Portaantien kapeuden takia on pyöräily ja kävely Saaren kansanpuistoon ja Portaaseen hankalaa ja kevyenliikenteen väylä palvelisi niin paikallisia asukkaita, kuin seudulla vierailevia turistejakin. Alueella sijaitsevat Natura 2000-alue ja arkeologisesti tärkeät kohteet tekevät suunnittelusta haastavan. Saaren suojeltu, yksikaistainen silta luo myös oman haasteensa kevyenliikenteenväylälle.

Hankkeen aikana toteutettavia toimenpiteitä ovat mm. esiselvityksen laatiminen toimenpiteistä, jotka pitää ottaa huomioon kevyenliikenteenväylää suunniteltaessa ja rakennettaessa. Esiselvityksessä ilmenee kevyenliikenteenväylän reitti, mahdolliset ylityskohdat, tien puoli sekä tarvittavat luvat ja muut rakennussuunnitelmaan vaikuttavat tekijät. Esiselvityksen valmistumisen jälkeen kilpailutetaan rakennussuunnitelman tekijä. Tarkoitus olisi saada suunnitelma kevyenliikenteenväylästä, joka palvelisi mahdollisimman monipuolisesti niin paikallisia asukkaita, kuntoilijoita kuin alueella vierailevia matkailijoitakin. Hankkeen edistyessä pidetään yleisötilaisuuksia ja tiedotetaan hankkeen edistymisestä alueella asuville asukkaille, sekä muille hankkeesta kiinnostuneille.

Hankkeessa ovat mukana Tammelan kunta, Hämeen Liitto, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Forssan kaupunki, Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry, Saaren-Kaukolan kyläyhdistys ry, Saaren kartano ja Museovirasto.

Hanke on kaksivuotinen ja rahoitusta sille on saatu Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Hämeen liitolta, Tammelan kunnalta ja Forssan kaupungilta. Lisätietoja hankkeesta antaa hanketyöntekijä Jenni Kemppi (jenni.kemppi @ tammela.fi), 050-300 7161)

Ajankohtaista

(Päivitetty 14.5.2014)

Kevyenliikenteenväylän suunnitteluhanke on päättynyt

Pyörällä Saareen ja Portaaseen-kevyenliikenteen suunnittelu hanke on tullut päätökseensä 31.12.2013. Hankkeen tuloksena laadittiin tiesuunnitelma välille Tammelan Lamala-Portaan kylä, joka on tällä hetkellä Uudenmaan ELY-keskuksessa hyväksymisprosessissa. Lisäksi laadittiin rakennussuunnitelma reitin alkuosalle Lamalasta Venesillalle.

Hankeaikana tarkoituksena oli ainoastaan laatia suunnitelmat ja toteutuksesta vastaa Tammelan kunta, kun tiesuunnitelma aikanaan hyväksytään. Koko reitin arvioitu rakennuskustannus on n. 2 120 000€. (14.5.2014)

Rakennussuunnitelman tarjouspyyntö

Rakennusuunnitelmassa tulee suunnitella myös valaistus (ja siihen kuuluvat sähkötyöt) reitin alkuosalle Portaantiellä Kukkuramäenkujan risteykseen asti.

Maaperätutkimuksista voisi laittaa työvuoron hinnan, jotta hintoja voidaan vertailla. (13.9.2013).


Tiesuunnitelma kartta

Allaolevasta tiedostosta pystytte katsomaan koko reittikartan.

Reittikartta

(5.7.2013)


Tiesuunnitelma esillä Tammelan kunnantalolla

Pyörällä Saareen ja Portaaseen-hankkeen tiesuunnitelma on esillä Tammelan kunnantalolla 10.5.2013 asti. Muutosehdotukset ja kommentit voi osoittaa Destian edustajalle Sami Snellmanille sähköpostitse sami.snellman@destia.fi tai suunnitelmien vierestä löytyvällä lomakkeella 10.5. mennessä. Kommentit käydään läpi 16.5.2013. (22.4.2013)


Tiesuunnitelman yleisötilaisuus

Kevyenliikenteen väylän tiesuunnitelman yleisötilaisuus pidetään Torstaina 18.4.2013 klo 17.00 alkaen Tammelan kunnantalolla valtuustosalissa. Paikalla suunnittelijan edustajat sekä Tammelan kunnasta Tekninen johtaja Hannu Jalava, Ympäristösihteeri Erja Klemelä ja hanketyöntekijä Jenni Kemppi.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa! (11.4.2013)


Tiesuunnitelman maastomittaukset melkein valmiita

Kevyenliikenteen reitin maastomittaukset ovat olleet käynnissä pari kuukautta kovista pakkasista ja paljosta lumesta huolimatta. Tiesuunnitelman teko on edennyt hyvin ja sen esittely yleisölle tapahtuu alustavasti 18.4.2013 klo 17.00 alkaen Tammelan kunnantalolla valtuustosalissa. Ajan varmistuessa asiasta ilmoitetaan niin Forssan Lehdessä kuin Tammelan kunnan internet sivuilla. (8.3.2013)


Tiesuunnitelman tekijä on valittu

Tiesuunnitelman tekijäksi tarjoutui kuusi laadukasta yritystä, joista kokonaisedullisimman tarjouksen teki Destia Oy.  Tekninen lautakunta hyväksyi tarjouksen kokouksessaan 12.12.2012. Tiesuunnitelman hinnaksi tuli 95 650€.

Tammelan kunnan ja Saaren kartanon mailla on aloitettu maastomittaukset. Maastomittauksia jatketaan niin kauan kuin lumitilanne sen sallii. Yksityisillä mailla maastomittaukset alkavat ensi vuoden puolella. Niiden alkamisesta kuulutetaan Forssan Lehdessä.(18.12.2012)


Tiesuunnitelman tarjouspyyntöön selvennyksiä

Tarjouspyynnöstä on tullut jonkun verran kysymyksiä, joten tässä selvennyksiä: Tiesuunnitelmaan tulee saada hyväksyntä ELY-keskukselta, joten tiesuunnitelma tehdään Liikenneviraston edellyttämien vaatimusten mukaisesti.

  • Koska hankkeen tarkoituksena on saada toimiva tie-ja rakennussuunnitelma kyseiselle reitille, on myös rakennussuunnitelma mainittu osiossa, jossa kerrotaan hankkeesta. Itse tarjous on pyydetty vain tiesuunnitelmasta.
  • Maastomalli tulee laatia Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti. Runkopisteet tulisi ensisijaisesti rakentaa kallioon tai tukevaan maakiveen, mutta jos tämä ei ole mahdollista, niin liuskaan väylän vastaiselle puolelle. Maantien varressa on koko välillä valtakunnalliset korkopultit. Korkeuden mittaus olisi hyvä tehdä vaaitsemalla. Runkopisteiden mittaussuunnitelma tulee hyväksyttää Uudenmaan ELY-keskuksessa.
  • Alustavat pohjatutkimukset tulee tehdä tiesuunnitelmaan.
  • Suunnittelijalta edellytetään reittiin tutustumista maastossa. Se voidaan tehdä aloituskokouksen yhteydessä tai suunnittelija voi käydä reitin läpi itsenäisesti.
  • Väylän valaistusratkaisut  ovat osa liikenneturvallisuutta ja ne kuuluuvat osana tiesuunnitelmaa ja otettava huomioon niiltä osin kun valaistusta reitin varrella ei vielä ole. Kukkuramäessä on valaistussuunnitelma olemassa.
  • Maastomittauksien hinnoista ilmoitettaessa tulee ilmoittaa arvioitu aika, joka menee reitin maastomittauksia tehdessä, sekä työvuoron hinta matkakustannuksineen ja yöpymisineen. Näin pystymme vertailemaan arvioituja maastomittaukseen käytettävää aikaa sekä niiden hintaa keskenään.
  • Tammelan kunta joutuu julkisyhteisönä kilpailutuksissaan noudattamaan JYSE 1994 sopimusta, mutta koska suunnittelija toimii konsulttina, noudatetaan sopimuksessa KSE:n ehtoja.
  • Kaikki hintatiedot tulee toimittaa erillisessä suljetussa kirjekuoressa.

Koko Tammelan alueelta löytyy maanmittauslaitoksen peruskartta, joten yleiskaavatason karttapohja on olemassa. Lisäksi väli Lamala-Tanilantie on laserkeilattu.

Taustatieto-osioon on liitetty myös luonnon monimuotoisuuden selvitys Mustialan-Portaan-Kaukolanharjun alueelta, koska sitä on kysytty. Natura arviointi on tehtävä Kaukolanharjun Natura-alueelle.


Tiesuunnitelman tarjouspyyntöön selvennys

Tiesuunnitelman tarjouksen tulee sisältää tiesuunnitelman tekoon tarvittavat maastomittaukset.. (5.11.2012)


Kevyenliikenteen yhteyden tiesuunnitelma

Pyörällä Saareen ja Portaaseen hanke on kilpailuttamassa kevyenliikenteen yhteyden tiesuunnitelmaa. Sivun oikealla  puolella olevassa "Tiesuunnitelma-aineisto" osiosta löytyy toimenpideselvityksen luonnos, reittikartat ja tyyppipoikkileikkaukset. Toimenpideselvityksen lopullinen versio julkaistaan heti kun se on saatavilla. Arkeologisen inventoinnin alustavat havainnot julkaistaan, kun ne on saatu (22.10.2012).


Kevyenliikenteenväylän reititys

Toisin kuin Forssan Lehden kartta (16.10.2012) antaa ymmärtää, on kevyenliikenteenväylän kolmas osa suunniteltu Saaren koululta Portaan kylään asti. Kartasta näkyy ainoastaan Tanilantieltä Portaan kylään kulkeva osa.

Hanke jatkuu seuraavaksi tiesuunnitelman kilpailuttamisella ja tiesuunnitelman luonnoksen toivotaan olevan valmis toukokuussa 2013, jolloin se esiteltäisiin yleisölle. Tiesuunnitelman tekijästä sekä suunnittelun aloittamisesta kuulutetaan Forssan Lehdessä. (16.10.2012)


Kevyenliikenteenväylän reittikartat

Toimenpideselvitys on lähes valmis ja se esiteltiin ohjausryhmälle ja yleisölle 16.8. Liitteenä olevat kartat eivät ole vielä lopulliset, sillä yleisötilaisuudessa toivottiin, että Portaan koulun ja kylän välinen reitti kulkisi Portaantien pohjoispuolella, kun kartoissa ne näkyvät eteläpuolella. Pohjoispuolella sijaitsevien rauhoitettujen kuusien kohdalle etsitään ratkaisua, joka sallisi reitin kulkevan niiden vierestä vahingoittamatta kuusia (suunnitelmakartta 5). Saaressa suunniteltu metsäautotien käyttö ladon kiertoon ei toteudu, vaan reitti kulkee Portaantien viertä kiertäen ainoastaan ladon (suunnitelmakartta 2).

LAMALA-SAARI-PORRAS REITTIKARTTA (23.8.2012)


Yleisötilaisuus

Lamala-Saari-Porras-välisen kevyenliikenteenväylän/ulkoilureitin linjauksesta ja toimenpideselvityksen tuloksista pidetään yleisötilaisuus Tammelan kunnantalon valtuustosalissa torstaina 16.8.2012 klo. 18.00. Paikalla on toimenpideselvityksen tehneen Destia Oy:n edustajina Ilpo Miekka ja Eija Yli-Halkola sekä Tammelan kunnasta ympäristösihteeri Erja Klemelä ja hanketyöntekijä Jenni Kemppi. Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

TERVETULOA!

(7.8.2012)


Kaksi pyöräilijää kohtaa. Kuva Portaantieltä.

Pyöräilyreitin toimenpideselvityksen tekijä on kilpailutettu ja sen voitti Destia Oy. Toimenpideselvityksen osalta on pidetty kaksi kokousta ja niiden muistiot löytyvät sivun oikeassa laidassa olevasta arkistosta, kuten myös ohjausryhmän kokousten pöytäkirjat.

Yleisötilaisuus toimenpideselvityksestä pidetään Tammelan kunnantalon valtuustosalissa 16.8.2012 klo 18.00. Asiasta ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin. (12.7.2012)