• Suomi

Haja-asutuksen jätevesi

Haja-asutuksen jätevesisäädökset uudistuivat vuonna 2011.

Kiinteistöillä tulee olla sellainen jätevesien käsittelyjärjestelmä, jolla voidaan normaalioloissa saavuttaa riittävän tehokas puhdistustaso. Herkästi pilaantuvilla alueilla, kuten rannoilla ja tärkeillä pohjavesialueilla kunta voi edellyttää tiukempaa puhdistustasoa.

Lainmuutos tuli voimaan 9.3.2011 ja uusi asetus 15.3.2011. Uudisrakentamista vaatimukset koskevat heti eli rakennuslupaa haettaessa tulee esittää suunnitelma siitä millä toimenpiteillä kiinteistön jätevesijärjestelmä täyttää asetuksen vaatimukset. Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä vaatimukset tulee täyttää 15.3.2016 mennessä. 

  

Jätevesineuvontaa Tammelan kunnan alueella kesällä 2014

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry tekee puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa vuonna 2014 Pirkanmaalla, Forssan seudulla ja Lopen kunnassa. Neuvontaa toteutetaan myös Tammelan kunnan alueella.

Neuvontakäynnit aloitetaan toukokuussa ja niitä jatketaan lokakuulle asti. Neuvontakäynnit ovat asukkaille vapaaehtoisia ja maksuttomia. Neuvontatyö rahoitetaan Pirkanmaan ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten myöntämillä haja-asutuksen jätevesineuvonta-avustuksilla.

Lisää tietoa aiheesta löytyy alla olevien linkkien kautta

Hankkeen etusivu

Tiedote jätevesineuvonnan aloittamisesta

 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyö on valmistunut.
Uutta suunnitelmaa voi kommentoida 26.9.2017 asti otakantaa.fi -sivustolla.
Suunnitelma löytyy linkistä https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/179/

Tiivistelmä löytyy tästä linkistä.

YLIKUNNALLINEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2023

Jokioisten, Forssan ja Tammelan yhteistyössä ylikunnallisessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on esitetty kuntakohtaiset vesihuollon kehittämissuunnitelmat, minkä lisäksi on paneuduttu kuntien yhteisiin vesihuoltohankkeisiin ja niiden kehittämiseen. Suunnitelman toimenpideohjelma on laadittu vuoteen 2023 asti, mutta kehitysnäkymiä on tarkasteltu myös pienemmällä aikavälillä.

Ylikunnaallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma avautuu Forssan vesihuoltoliikelaitoksen sivuille tästä linkistä.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat

Kunnan tulee vesihuoltolain mukaan kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.

Kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmia laatiessaan kunnan tulee olla riittävässä yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Tammelan kunnanvaltuuston 14.3.2005 § 13 hyväksymä kehittämissuunnitelma:

Tammelan vesihuollon kehittämissuunnitelma

Kehittämissuunnitelman kartta

Toimenpideohjelma

 

Tammelan kunnanvaltuuston 8.6.2009 § 41 hyväksymä kylien viemäröinnin ja yhdysvesijohdon yleissuunnitelma:

Kylien viemäröinnin ja yhdysvesijohdon yleissuunnitelma:

Yleissuunnitelmakartta

 

.

 

Haja-asutuksen jätevesi

Ohjeet

Haja-asutuksen jätevesisäädökset uudistuivat 2011

jätevesien käsittelystä Tammelassa

Lomakkeet

Jätevesijärjestelmän selvitys

Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta