Letkun osayleiskaava

 

K U U L U T U S

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös nro 16/0328/2 17.8.2016 valitusasiassa, joka koskee Tammelan kunnanvaltuuston 9.11.2015 § 50 päätöstä Letkun osayleiskaavan hyväksymisestä pidetään yleisesti nähtävänä Tammelan kunnanviraston teknisten palveluiden toimialalla ajalla 18.8.-16.9.2016 viraston aukioloaikoina. Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Tammelassa 18.8.2016

Kunnanhallitus

Hyväksytyt kaava-asiakirjat:

Kaavakartta
Kaavamääräykset
Selostus
Selostuksen liitteet
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma