Kaavoitusta ohjaavat linjaukset

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Rakentaminen ja kaavoittaminen Suomessa noudattavat Suomen Maankäyttö- ja rakennuslakia, joka tuli voimaan 1.1.2000. Laki määrittää kaavaa laadittaessa vaadittavat menettelytavat, kaavaa varten vaadittavien selvitysten riittävän tason sekä vuorovaikutuksen kaavaa laativien tahojen ja kaavan vaikutusalueelle toimivien / asuvien osallisten välillä.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kunnan laatiessa kaavoitusta alueilleen on otettava huomioon valtakunnan ja maakunnan tasolla aikaisemmin tehdyt suunnitelmat, linjaukset ja selvitykset. Valtioneuvoston asettamien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä viranomaisten toiminnassa. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätökset mm. valtakunnallisesti merkittävistä maisema-alueista ja valtakunnallisesti merkittävistä rakennetun kulttuuriympäristön alueista.

Tammelan kunnassa valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ovat Hämeen Härkätien maisema-alue sekä Mustiala-Porras-Kaukolanharju aluekokonaisuus. Valtakunnallisesti arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön alueita ovat Tammelan kirkko ja hautausmaa, Mustiala, Saaren kartano, Hämeen Härkätie sekä Torron ja Teuron kylät.

Luonnon osalta kaavoitusta ohjaavat mm. Natura-alueet, liikenteen osalta valtioneuvoston linjaukset olemassa olevan tiestön kehittämisestä osana valtakunnan tieverkostoa.

Maakuntakaava

Maakuntakaava on koko seutukunnan maankäytön ja rakentamisen kaava, joka ohjaa kunnallisen tason kaavoitusta. Kaava ohjaa alueiden maankäyttöä niin liikenteen, teollisuuden ja palveluiden sijoittamisessa, kaavassa on myös osoitettu kulttuurimaisemien, luontoarvojen ja rakennetun ympäristön säilytettävät alueet. Nämä usein jatkuvat yli kuntarajojen, joten kukin kunta pohjatessaan kaavoituksensa maakuntakaavaan osallistuu koko maakunnan kokonaissuunnitelmaan. Tammelan kunnan alueella voimassa oleva Kanta-Hämeen maakuntakaava kattaa Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan seudut. Valtioneuvosto vahvisti Hämeen maakuntakaavan ympäristöministeriön esityksen mukaisesti 28.9.2006. Maakuntakaava on katsottavissa Hämeen liiton sivuilla.

Maakunnallisella tasolla on tehty niin ikään lukuisia selvityksiä

  • Johanna Enqvist: Arkeologiset inventoinnit Tammelassa 2005. Museovirasto
  • Petro Pesonen: Arkeologiset inventoinnit Tammelassa 2006. Museovirasto
  • Lounais-Hämeen ja Rengon muinaisjäännökset, Hämeen liiton julkaisu V:88, toim Minna Seppänen, Hämeenlinna 2008
  • Hanna Virkki ja Kalevi Hokkanen, Geologian tutkimuskeskus GTK: Kanta-Hämeen muinaisrannat. Itämeren varhaisvaiheen visualisointi. Hämeen liiton julkaisu V:84, Hämeenlinna 2007
  • Hämeen Härkätie –Maisemanhoidon yleissuunnitelma, 1997. Tielaitos, Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinna, Hattula, Renko, Loppi ja Tammela.
  • Rakennettu Häme, 2003. Hämeen liitto.
  • Somerpalo, Sirpa & Luppi, Päivi, 2003. Hämeen maakunnallinen maisemaselvitys. Hämeen liitto, Hämeen ympäristökeskus, Hämeen ammattikorkeakoulu. Hämeen liiton julkaisu II:190

Seudulliset suunnitelmat

Seudullisesti alueen kunnat Forssa, Humppila, Jokioinen, Ypäjä ja Tammela laativat yhteisen strategisen rakennemallin (Fostra) ohjaamaan seudun kehitystä ja kuntien itsenäistä kaavoitusta tähtäimenään vuosi 2050. Rakennemallissa tutkittiin suuria strategisia kehityslinjoja kuten Humppilan logistiikka-aluetta ja Helsinki-Pori rautatien vaikutuksia alueen maankäyttöön. Myös teollisuuden, asumisen ja virkistyksen alueita ja kehitysmahdollisuuksia tutkittiin yhteistyössä. Rakennemalli hyväksyttiin kunnissa seudun yhteiseksi strategiseksi maankäytön suunnitelmaksi loppuvuodesta 2011.

Kuntien yhteistyönä on tehty lukuisia muitakin suunnitelmia ja strategioita, jotka osaltaan ohjaavat kuntien maankäyttöhankkeita.

Tammelan kunnan linjaukset ja suunnitelmat

Tammelan kunta on tehnyt omalta osaltaan suunnitelmia ja linjauksia alueidensa kehittämisestä, asumisen osalta kunnassa on laadittu Asunto-ohjelma vuosille 2011-2020, kunnan vesihuollon suunnitelmat vesijohdon ja viemäröinnin toiminta-alueista ohjaavat omalta osaltaan kunnan maankäyttöä. Näitä suunnitelmia ja linjauksia löytyy muista osioista kunnan kotisivuilta.

Tammelan kunnan osalta on myös inventoitu kunnan rakennuskantaa seudullisessa Vorski-hankkeessa. Inventoinnit koottiin julkaisuiksi, jotka löytyvät kyseisten kuntien kirjastoista.