Avustukset

1. Perusavustukset ur­heiluseuroille.

2. Kohdeavustukset ur­heiluseuroille ja liikuntatoimintaa järjestäville yhdistyksille 

Tammelan kunnan liikuntapalveluiden avustusperiaatteet

Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä
paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa,
tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Avustusten tavoitteena on tukea vapaata kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä
sekä monipuolistaa Tammelan liikuntatoimintaa.

Liikuntatoimen perus- ja kohdeavustuksista lisätietoja antaa liikuntakoordinaattori.

Liikuntatoiminnan avustusta voidaan myöntää:

 • Tammelalaisille rekisteröidyille urheiluseuroille, joiden toiminta on yhdistyksen sääntöjen mukaan urheilu- ja liikuntatoimintaa.
 • Muille Tammelassa toimiville yhdistyksille, projekti- ja työryhmille, silloin kun avustus
  kohdennetaan liikuntatoiminnaksi katsottavan hankkeen toteuttamiseen

Avustuksia myönnetään kuluvan kalenterivuoden toimintaan. Perusavustuksina sekä
kohdeavustuksina. Sitä ei saa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.
Avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta päättää avustuksen myöntäjä.
Myöntäjä voi, ellei avustusta saanut noudata annettuja ohjeita, periä myönnetyn avustuksen takaisin.

Avustusta ei voida myöntää, mikäli hakija on jo saanut sitä samaan tarkoitukseen joltain muulta Tammelan kunnan yksiköltä.

Urheiluseurojen perusavustuksen jakamisessa otetaan huomioon seuraavat toimintatekijät:

 1. Ohjattu toiminta eri ikäryhmille, huomioiden erityisesti lapsille ja nuorille järjestetty toiminta.
 2. Seuran järjestämä kilpailutoiminta sekä osallistuminen muiden järjestämään kilpailutoimintaan.
 3. Urheilusaavutukset, eli harjoitus- ja kilpailutoiminnalla saavutetut /saavutettavat tulokset ja menestyminen.
 4. Kuntoliikuntatoiminta, työ kansanterveyden edistämiseksi ja toiminta laajojen
  väestöryhmien liikuntapalvelujen järjestäjänä.
 5. Seuran järjestämä koulutus- ja leiritoiminta sekä osallistuminen muiden järjestämään koulutus- ja leiritoimintaan.
 6. Seuran jäsenmäärä – jäsenmaksun suorittaneet – valmentajien ja ohjaajien määrä sekä jaostot, liikuntalajit ja toimintapisteet.
 7. Tiedot seuran toimintamenoista ja taloudellisesta tilasta sekä avustuksen tarpeesta.
 8. Seuran järjestämän toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys.
 9. Eri toimijoiden välisen yhteistyön laajuus ja määrä

Huom! Edellä mainitut kohdat on oltava yhdistysten toimintakertomuksessa sekä
toimintasuunnitelmassa käsiteltyinä.

Kohdeavustusta urheiluseuroille sekä liikuntatoimintaa järjestäville yhdistyksille jaettaessa otetaan huomioon seuraavat toimintatekijät:

Kohdeavustusta voidaan myöntää:

 • Ohjattuun toimintaan eri ikäryhmille, huomioiden erityisesti nuorille järjestetty toiminta.
 • Kuntoliikuntatoimintaan, kansanterveyden edistämiseksi ja toimintaan laajojen väestöryhmien liikuntapalvelujen järjestäjämäiseksi.
 • Valmentajien valmentajakurssien osanottomaksuihin
  hakemusten perusteella maksettuja tositteita vastaan. Avustus myönnetään hakemuksien perusteella tapauskohtaisesti. Valmentajakoulutusavustuksista päätettäessä pääsääntönä on että saman henkilön kouluttamisen avustamiseen kunta osallistuu vain yhden kerran saman talousarviovuoden aikana.
 • Seuran oman toimitilan ylläpitokustannuksiin tai toimitilojen vuokraan.
 • Seuran ohjaajien ja valmentajien palkkaukseen.
 • Yksittäisen liikuntatapahtuman järjestämiseen

Lautakunta voi harkintansa mukaan päättää myös muista noudatettavista painopistealueista.

Hakumenettely

Avustukset ovat pääsääntöisesti haettavissa kerran vuodessa 30.9. mennessä. Vuosittaiset hakuajat ja -ohjeet ilmoitetaan vuosittain Tammelan kunnan kotisivuilla www.tammela.fi, kunnan ilmoitustaululla ja Forssan lehdessä.

Avustuksia haetaan ensisijaisesti Tammelan kunnan avustushakemuslomakkeella, joka löytyy Tammelan kunnan kotisivuilta www.tammela.fi.
Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@tammela.fi. Jos sähköistä hakemusta ei ole mahdollista tehdä, tulee kirjallinen hakemus toimittaa kuntaan osoitteella Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela. Kuoreen merkintä Avustushakemus.

Yhdistysten avustushakemuksiin pääsääntöisesti edellytetään liitettävän seuraavat asiakirjat:

 • Talousarvio- ja toimintasuunnitelma, josta tulee käydä ilmi avustettava toiminta
 • Toimintakertomus ja tilinpäätös
 • Tilintarkastajien lausunto

Avustuksen maksatus

Avustus maksetaan sen jälkeen, kun päätös on saanut lain voiman.
Kohdeavustusten maksatus tapahtuu tositteita vastaan viimeistään 15.12. mennessä
Perusavustusten käytöstä tulee toimittaa tilitys vuoden päästä avustuksen myöntämisestä.