Nuorisotoimen avustukset

1. Perusavustus nuorisoyhdistyksille

2.. Kohdeavustukset nuorisotyötä teke­ville yhdistyksille ja lasten ja nuorten omille projekti-­ ja työryhmille. 

Avustukset haetaan vuosittain syyskuun lopussa

Tammelan kunnan nuorisotoimen avustusperiaatteet

(Hyväksytty vapaa-ajanlautakunta 27.1.2010 § 8)

Laki kuntien nuorisotoiminnasta määrittelee kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan
kuuluvaksi: nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.

Avustusten tavoitteena on tukea vapaata kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä nuorisotoiminnan kautta.

Sivistystoimen päävastuualueen johtosäännön mukaan vapaa-aikasihteeri myöntää avustukset vapaa-ajanlautakunnan ohjeiden mukaan.

Perus- ja kohdeavustusten euromäärien suhteesta ja avustusten jaosta päättää vapaa-aikasihteeri.

Nuorisotoimen avustusta voidaan myöntää:

 • Tammelalaisille rekisteröidyille nuorisoyhdistyksille, joiden toiminta on yhdistyksen sääntöjen mukaan nuorisotyötä ja joiden toimijoista 50 % on alle 29- vuotiaita
 • Muille Tammelassa toimiville yhdistyksille, nuorten projekti- ja työryhmille, silloin kun avustus kohdennetaan nuorisotoiminnaksi katsottavan hankkeen toteuttamiseen

Avustuksia myönnetään kuluvan kalenterivuoden toimintaan perusavustuksina, joka jakaantuu toimintaosuuteen ja toimitila-osuuteen sekä kohdeavustuksina. Sitä ei saa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta päättää avustuksen myöntäjä. Myöntäjä voi, ellei avustusta saanut noudata annettuja ohjeita, periä myönnetyn avustuksen takaisin.

Avustusta ei voida myöntää, mikäli hakija on jo saanut sitä samaan tarkoitukseen joltain muulta Tammelan kunnan yksiköltä.

Nuorisoyhdistysten perusavustuksen jakamisessa otetaan huomioon seuraavat toimintatekijät:

 1. Lapsille ja nuorille järjestetty ohjatun toiminnan määrä ja kasvatuksellisuus.
 2. Yhdistyksen järjestämä koulutus- ja leiritoiminta sekä osallistuminen muiden järjestämään koulutus- ja leiritoimintaan.
 3. Yhdistyksen jäsenmäärä – jäsenmaksun suorittaneet – ohjaajien määrä ja toimintaympäristö.
 4. Tiedot yhdistyksen toimintamenoista ja taloudellisesta tilasta sekä avustuksen tarpeesta.
 5. Yhdistyksen järjestämän toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys.
 6. Eri toimijoiden välisen yhteistyön laajuus ja määrä
 7. Avustusta voidaan myöntää yhdistyksen omistaman toimitilan käyttökustannuksiin ja
  vuokriin. Avustus voi olla enintään 60 % edellisen vuoden toimitilojen käyttökustannuksista.
 8. Hakijan muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä saamat avustukset.
 9. Avustuksella tuettavan toiminnan ajankohtaisuus
 10. Perhekeskeisen toiminnan järjestäminen

Huom! Edellä mainitut kohdat on oltava yhdistyksen toimintakertomuksessa sekä
toimintasuunnitelmassa käsiteltyinä.

Kohdeavustusta myönnetään yhdistyksille tai lasten ja nuorten omaehtoiseen projekti- ja
työryhmille, silloin kun avustus kohdennetaan nuorisotoiminnan katsottavan hankkeen
toteuttamiseen.

Kohdeavustusta voidaan myöntää:

 1. Kasvatuksellisiin lasten ja nuorten ohjattuun toimintoihin.
 2. Ohjaajien koulutuskuluihin
 3. Yhdistyksen ohjaajien palkkaukseen.
 4. Yksittäisen nuorisotapahtuman järjestämiseen
 5. Kurssikustannuksiin, materiaalikustannuksiin ja kansainväliseen toimintaan
 6. Perhekeskeisen toiminnan järjestäminen
 7. Harkinnan mukaan muihin kuluihin

Lautakunta voi harkintansa mukaan päättää myös muista noudatettavista painopistealueista.

Hakumenettely

Avustukset ovat haettavina vuosittain huhtikuussa. Hakuaika ilmoitetaan vuosittain Forssan
lehdessä, kunnan www-sivuilla ja kirjeellä edellisenä vuonna avustusta saaneille. Avustus
myönnetään ainoastaan hakemuksesta. Avustushakemus tehdään avustukseen tarkoitetulle hakemuslomakkeelle.

Yhdistysten avustushakemuksiin pääsääntöisesti edellytetään liitettävän seuraavat asiakirjat:

 1. Talousarvio- ja toimintasuunnitelma, josta tulee käydä ilmi avustettava toiminta
 2. Toimintakertomus ja tilinpäätös
 3. Tilintarkastajien lausunto

Avustuksen maksatus

Avustus maksetaan sen jälkeen, kun päätös on saanut lain voiman.
Kohdeavustusten maksatus tapahtuu tositteita vastaan viimeistään 15.12. mennessä
Perusavustusten käytöstä tulee toimittaa tilitys vuoden päästä avustuksen myöntämisestä.