Julkipanoilmoitus poikkeamislupapäätöksistä

Ke, 30.09.2020 - 09:55

Päätöksen antopäivä 1.10.2020

Päätökset:

Poikkeamislupapäätös 23.9.2020 § 95

834-413-1-123, Kalliomaantie

Hakemus: Uusi rantarakennuspaikka olemassa olevan vapaa-ajan asunnon lupatilanteen saattamisesta lailliseksi.

Päätös: Hakemus hylätty.

Asiakirjat ovat nähtävillä:

Tammelan kunnantalolla, II-kerros, ajalla 30.9. – 2.11.2020

Valitusaika päättyy 2.11.2020

Muutoksenhaku:

Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella hallintovalituksella Hämeen-linnan hallinto-oikeudelta. Valituskirja on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun otta-matta.

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Tämä ilmoitus on julkipantu Tammelan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja ylei-sessä tietoverkossa ajalla 30.9. – 2.11.2020.

Tammelassa 30.9.2020

Ympäristölautakunta