Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu

Kunnan tehtävänä on edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Luonnonsuojelu otetaan huomioon osana yleistä maankäytön suunnittelua. Tavoitteena on säilyttää monimuotoinen ympäristö, missä sekä ihminen että luonto voivat hyvin.

Luonnonmuistomerkkien (puut, puuryhmät, siirtolohkareet yms.) rauhoituspäätösten teko ja niiden purkaminen kuuluvat ympäristölautakunnalle. Maanomistaja voi hakea päätöstä vapaamuotoisella hakemuksella.

Natura 2000 tavoitteena on pysäyttää luonnon moninaisuuden katoaminen turvaamalla luontotyyppien ja lajien elinympäristö. Tammelan alueella on 8 Natura 2000 aluetta: Liesjärvi, Kaukolanharju, Joensuunlahti-Venesillanlahti, Pehkijärvi, Saloistenjärvi-Kyynäräjärvi, Tervalamminsuo, Torronsuo ja Maakylän-Räyskälän alue.

Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistot ja Saaren kansanpuisto

Tammelassa on myös kaksi kansallispuistoa; Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistot, ja Saaren kansanpuisto.

Liesjärven kansallispuisto on perustettu vuonna 1956 Tammelaan, vaikka osia siitä onkin suojeltu jo 1920-luvulta lähtien. Vuonna 2000 kansallispuistoa laajennettiin 884 hehtaariin ja puistoa on tarkoitus lähivuosina laajentaa 1790 hehtaarin suuruiseksi. Alue on Metsähallituksen hallinnassa.

Liite: Liesjärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma

Saaren kansanpuisto on perustettu vuonna 1932 Saaren kartanolta vuokratulle maa-alueelle yleiseksi virkistys- ja vapaa-ajan viettopaikaksi. Puisto on kokonaispinta-alaltaan 48 hehtaaria ja vuodesta 1980 lähtien sen ovat omistaneet Tammelan kunta ja Forssan kaupunki. Puistossa sijaitsee mm. Lounais-Hämeen Pirtti ja ulkoilmateatteri.

Torronsuon kansallispuisto on vuonna 1990 perustettu suojelemaan Etelä-Suomen suurinta keidassuoaluetta ja onkin säilynyt lähes luonnontilaisena. Se on paksuimpia Suomessa mitattuja turvekerroksia, paikoin jopa 12 metriä. Lintu- ja hyönteislajistoltaan suo on myös hyvin arvokas, alueella voi pesivänä tavata satakunta lintulajia.

Liite: Torronsuon kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma