Luvat ja ilmoitukset

Luvat ja ilmoitukset

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla on oltava ympäristölupa. Ympäristöluvan tarve määräytyy ympäristösuojelulain (527/2014) mukaan. Luvanvaraiset toiminnat on kerrottu ympäristönsuojelulain liitteessä 1. Valtioneuvoston asetuksesta (713/2014) ympäristönsuojelua (2 §) koskevat ne toiminnot, joissa ympäristölautakunta on luvan käsittelevä viranomainen.

Meluilmoitus

Meluilmoitus tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 § mukaan melua tai tärinää aiheutuvasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta kuten meluavista rakennustyökohteista, huvitilaisuuksista jne. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. Ympäristölautakunta voi antaa ilmoituksen johdosta määräyksiä meluntorjunnasta. Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille ELY-keskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.

Meluilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta, yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta eikä puolustusvoimien toiminnasta. Ympäristönsuojelumääräysten 14 § on määrätty myös koska on tarpeen tehdä meluilmoitus.

Ilmoitus Ilmoitus lannan ja lannoitevalmisteiden varastoinnista

Ilmoitus lannan ja lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa (ent. patterointi). Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) on tullut voimaan 1.5.2015 ja asetuksen muutos (1260/2015), joka on tullut voimaan 16.10.2015. Asetuksella ja sen muutoksella korvattiin vuoden 2000 ”nitraattiasetus”.

Vesihuollon ilmoitukset

Vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittymisestä voi hakea vapautusta. Vapautus on vesihuoltolain 11 §:n mukaan myönnettävä, jos liittyminen on kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuutonta eikä vapauttaminen vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista toiminta-alueella. Liittyminen voi olla kohtuutonta liittymisestä aiheutuvien kustannusten, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäisen tarpeen tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi.

Vesijohtoon liittymisestä vapauttamista hakevalla kiinteistöllä on oltava käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Talousveden laatu tulee osoittaa talousvesitutkimuksella. Kaikista kaivoista tutkitaan sameus, väri, haju, pH, rauta, mangaani, KMnO4 –luku, kloridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, fluoridi, Escherichia coli, koliformiset bakteerit ja suolistoperäiset enterokokit. Edellisten lisäksi porakaivosta tutkitaan radon ja arseeni. Ohje (pdf) talousveden laadun tutkimisesta.

Jätevesiviemäriin liittymisestä vapauttamista hakevalla kiinteistöllä jätevesien kokoaminen ja käsittely eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.