Meluntorjunta

Meluntorjunta

Valtioneuvosto on vahvistanut yleiset melutason ohjearvot melulle, jonka katsotaan vaikuttavan vahingollisesti ihmiseen. Ulko- ja sisätiloille on eri ohjearvot, kuten myös eri käytössä oleville alueille. Ohjearvot ovat tietyllä ajanjaksolla mitatun melun keskiarvoja.

Meluilmoitus tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 § mukaan melua tai tärinää aiheutuvasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta kuten meluavista rakennustyökohteista, huvitilaisuuksista jne. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. Ympäristölautakunta voi antaa ilmoituksen johdosta määräyksiä meluntorjunnasta. Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille ELY-keskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.

Meluilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta, yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta eikä puolustusvoimien toiminnasta. Ympäristönsuojelumääräyksissä on määrätty myös koska on tarpeen tehdä meluilmoitus.