Tiet ja kevyenliikenteen väylät

Teiden ja kevyenliikenteen väylien kunnossapito

Tammelan kunnan tekniset palvelut huolehtivat asemakaavateiden ja kevyenliikenteen väylien kunnossapidosta.

Kesäkunnossapito
Tarkoituksena on pitää katu- ja väylärakenteet sekä päällyste liikenteen tarpeiden edellyttämässä käyttökunnossa.

Kunnossapitoon kuuluu rakenteiden kunnossapito, kuluneen päällysteen uusiminen ja vaurioiden korjaaminen sekä kuivatuksen kannalta tarpeelliset ojitus- ja rumputyöt. Sorateillä huolehditaan pinnantasauksesta ja pölynsidonnasta. Myös katualueella olevien istutusten, korokkeiden, suojakaiteiden ja liikennemerkkien sekä muiden vastaavien laitteiden kunnossapidosta huolehditaan.

Talvikunnossapito
Lumen poistaminen ja liukkauden torjunta ajoradoilla ja jalkakäytävillä. Talvikunnossapitoon kuuluu myös liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistaminen keväällä ja katuojien, sadevesikourujen sekä -kaivojen toimintakuntoisena pitäminen.

Kunnan katujen ja kevyenliikenteen väylien talvikunnossapito annetaan paikallisten urakoitsijoiden hoidettavaksi kahden vuoden välein suoritettavan kilpailutuksen perusteella.

Kunnan katujen ja kevyenliikenteen väylien aurauksen lähtöraja on 5 cm lunta. Pääkadut kevyen liikenteen väylineen, kuten Tammelantie, aurataan ensin ja sen jälkeen vähemmän liikennöidyt kadut ja väylät. Liukkauden torjunta tehdään muuten samassa järjestyksessä, mutta rinnepaikat ovat myös ensimmäisinä kohteina. Polanteen poistoa ja lumen poistoa tehdään tarvittaessa.

Kunnossapitoon liittyvistä asioista huomauttaminen

Kuntalaiset voivat ilmoittaa lumisuudesta, liukkaudesta, päällystevaurioista ja muista katujen ja väylien kunnossapitoon liittyvistä asioista kunnan teknisiin palveluihin soittamalla tai sähköpostilla. Ilmoituksia voi tehdä myös seudullisen karttapalvelun kautta. Ilmoitus tehdään karttapalvelun oikeassa yläkulmassa olevan merkin kautta. Ilmoitus ei toimi mobiililaitteissa.

Forssantie, Myllykyläntie ja Portaantie sekä niiden rinnalla olevat kevyen liikenteen väylät ovat valtion teitä, joita hoitaa kilpailutettu urakoitsija. Teitä hallinnoi Uudenmaan ELY-keskus. Huomautukset tien kunnosta valtakunnalliseen Liikenteen asiakaspalveluun: 0295 020 600 tai Tienkäyttäjän linjalle (24 h/vrk): 0200 2100. Valtakunnallisiin palvelupuhelinnumeroihin soittaminen maksaa asiakkaalle lankapuhelimesta paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran.
Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi

 

Kiinteistöjen lumen auraus ja säilytys

Kiinteistöjen talvikunnossapito ei saa vaikeuttaa katujen ja jalkakäytävien käyttökelpoista ja turvallista käyttöä. Kiinteistöjen lumia ei saa tuoda katualueelle, jalkakäytävälle eikä myöskään kunnan maalle, vaan ne tulee sijoittaa omalle tontille. Tontinomistajan tai haltijan tulee myös huolehtia siitä, että kadunkulmassa on esteetön näkemäalue.

Mikäli tontille kertynyttä lunta ei tilanpuutteen tai muun syyn johdosta voida säilyttää tontilla, tontinomistajan/haltijan tulee toimittaa lumet kunnan lumenkaatopaikalle (venerannan läheisellä laidunalueella Kydössä). Kunnan valvontaviranomainen voi tarvittaessa puuttua laiminlyönteihin sakon uhalla tai uhalla, että kunta tekee tekemättä jätetyn työn laiminlyöjän kustannuksella. Kunnan ja tontinomistajan/haltijan velvoitteista kadun hoidossa säädetään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa (31.8.1978/669).

Teknisissä palveluissa kaavateistä ja kevyen liikenteen väylistä vastaa

Maanrakennusmestari
Heimo Tuomola
puh. 050 313 2140
heimo.tuomola @ tammela.fi