Oppilas- ja opiskelijahuolto

 

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaiden hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Oppilashuolto kuuluu koko kouluyhteisölle. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Tarkempaa tietoa oppilashuollosta, oppilashuollon vuosikellosta, lomakkeista, suunnitelmasta löydät alla olevasta linkistä:
https://peda.net/tammela/oppilashuolto

Koulukuraattori

Koulukuraattori tekee suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä kouluissa sekä koko kouluyhteisön että yksittäisten oppilaiden kanssa. Kuraattori antaa oppilaalle ja hänen lähiyhteisölleen tukea, ohjausta ja asiantuntija-apua, jolla pyritään ehkäisemään ja poistamaan oppilaan kehitykseen liittyviä sosiaalisia vaikeuksia sekä edistämään kouluyhteisön hyvinvointia, oppimisympäristöä sekä koulun ja kodin välistä yhteistyötä.

Koulukuraattorin työ sisältää mm. koulunkäyntiin, oppimiseen, käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, perheeseen tai tunne-elämään liittyvien ongelmien selvittämistä ja tuen järjestämistä yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa.

https://peda.net/tammela/oppilashuolto/kuraattori