Varhaiserityiskasvatus

Tammelan varhaiskasvatuksessa työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO).Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä on auttaa lasta ja perhettä silloin, kun lapsi tarvitsee tukea kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa.

Varhaiserityiskasvatuksen tarvetta lapselle voivat aiheuttaa mm viivästynyt puheen ja/tai kielen kehitys; kehityksen tasainen viivästyminen tai kypsymättömyys; tunne-elämään ja/tai käyttäytymiseen liittyvät vaikeudet; neurologisen kehityksen erityisvaikeudet tai kapea-alaisemmat motoriikan ja hahmottamisen erityisvaikeudet; kielenkehityksen erityisvaikeus eli dysfasia; näkö-, kuulo-, liikunta-, cp- tms. vammaisuus; autistinen häiriö; pitkäaikaiset sairaudet (diabetes, epilepsia, reuma, lihassairaudet jne.) tai erityinen kasvatustuen tarve.

Päivähoidossa lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma ja siihen liitettävä tuen suunnitelma lapsen tuen tarpeelle.

Esiopetuksessa lapsen tuki jaetaan kolmeen portaaseen: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Yleinen tuki kuuluu kaikille lapsille. Mikäli lapsi tarvitsee tukea enemmän, hänen oppimistaan arvioidaan pedagogisesti ja lapselle on mahdollisuus antaa tehostettua tukea. Jos tuki ei ole riittävää, lapselle on pedagogisten selvitysten jälkeen mahdollista tehdä erityisen tuen päätös.

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Pirre Toivonen puh. 050 372 2310