Maaomaisuus

Kunta omistaa toimintaansa liittyen julkisia rakennuksia tontteineen sekä ennen kaikkea kaavoituksella kunnalliseen toimintaan osoitettuja yleisiä alueita kuten puistoja, lähivirkistykseen tarkoitettuja luonnontilaisia alueita sekä katu- ja liikennealueita. Kunta pyrkii myös hankkimaan ja omistamaan riittävästi kaavoittamatonta raaka-maata, jota kaavoittamalla kunta voi luoda lisää tontteja niin asumiseen kuin elinkeinotoimintaan.

Tällä hetkellä kunnalla on noin viisikymmentä asuintonttia myynnissä kunnan keskusta-alueella, Kaukjärvellä ja Riihivalkamassa. Teollisuustontteja kunnalla on myynnissä noin kaksikymmentä Kaukjärven teollisuusalueella. Kaikille tonteille on mahdollista rakentaa nopealla aikataululla, sillä kadut ja kunnallistekniikka alueilla ovat valmiina.

Lisäksi kunnalla on omistuksessaan haja-asutusalueiden metsäalueita, joita hoidetaan metsätaloudellisin perustein. Kunta omistaa myös vähäisessä määrin peltoalueita, joita vuokrataan viljelykseen.