Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamislupa tarvitaan yleisimmin, kun poiketaan kaavamääräyksistä tai rakennetaan asemakaavoittamattomalle ranta-alueelle. Poikkeaminen saattaa olla; vähäistä suuremmat laajennukset, olemassa olevan lomarakennuksen korvaaminen uudella omarakennuksella, rakennuksen käyttötarkoituksen muutokset, rakennusoikeuden ylitys, poikkeaminen rantaosayleiskaava-alueella, kaavattoman ranta-alueen uuden rakennuspaikan poikkeamista (uusi rakennuspaikka), poikkeamista ranta-asemakaavasta tai poikkeamista rakentamistapaohjeista.

Suunnittelutarveratkaisua haetaan, kun toimitaan alueella, jolla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa ja alueen olosuhteet edellyttävät tarkempaa suunnittelua ja toimenpiteitä kuten kulkuyhteyksien ratkaisemista tai vesi- ja viemäriverkon rakentamista. Kunta voi osoittaa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä alueita suunnittelutarvealueiksi. Rakentaminen suunnittelutarvealueilla edellyttää tavanomaista laajempaa lupamenettelyä, selvityksiä ja kuulemisia.

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun päättää ympäristölautakunta.

Hakemukset tulee olla aina erittäin hyvin perusteltuja. Hakemus liiteaineistoineen toimitetaan Tammelan kunnan rakennusvalvontaan. Mikäli hakemusta muutetaan valmistelun aikana, tulee muutoksen jälkeisestä tilanteesta laatia uusi hakemus liitteineen.

Ympäristölautakunnan ratkaistavien lupien käsittelyaika on noin 2-3 kuukautta. Päätöksestä peritään taksan mukaiset käsittelymaksut.

Ohjeet poikkeamisluvan hakemiseen

Ohjeet ranta-alueen vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi

Hakemus poikkeamiselle