Purkamislupa ja -ilmoitus

Purkamislupa

Rakennuksen tai sen osan purkamiseen on haettava purkamislupa, jos rakennus sijaitsee asemakaava-alueella tai alueella, jolla on rakennuskielto asemakaavan laatimista varten tai jos yleiskaavassa niin määrätään. Purkamislupaa ei tarvita jos voimassa oleva rakennuslupa tai lain mukaan hyväksytty katu-/tiesuunnitelma sallii rakennusten purkamisen.

Purkamislupahakemus
Selvitys purkujätteestä
Ilmoitus rakennuksen poistumasta RK9
Naapurin kuulemisilmoitus

Purkamisilmoitus

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Talousrakennuksesta tai muista siihen verrattavista vähäisistä rakennuksista tulee jättää purkamisilmoitus. Vähäisetkin rakennukset tarvitsevat purkuluvan jos rakennusta on pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana.

Purkamisilmoitushakemus
Selvitys purkujätteestä
Ilmoitus rakennuksen poistumasta RK9