Vesiensuojeluhankkeet

Tammelassa on tehty myös vesiensuojeluhankkeita. Uusimmat näistä ovat Ilmetty joki -hanke ja Loimijoen padotus- ja juoksutusselvitys.

Ilmetty joen perkausyhtiön toiminta on käynnistetty uudelleen. Parhaillaan laaditaan suunnitelmaa kauan vallinneen veden korkeuden laillistamiseksi ja Ilmetynjoessa olevan säännöstelypadon korvaamiseksi pohjapadolla.

Ilmettyjoen ja Vähä-Ilmettyjärven vesioikeudellinen yhteisö on hakenut Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupaa keskivedenkorkeuden nostamiselle.

Aluehallintovirastoon toimitettu lupahakemus
Vähä-Ilmettyjärven padon suunnitelma ja lupahakemus 

Täydennykset edellä olevaan suunnitelmaan
Lunkaan osakaskunnan kokouksen pöytäkirja 18.10.2017
Vähä-Ilmetyn rantakaavan selostuksen loppuosa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 19.4.2018 antama lupapäätös
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 19.4.2018

Loimijoen padotus- ja juoksutusselvityksen tarkoituksena on selvittää, miten voitaisiin vähentää tulvasta ja kuivuudesta aiheutuvia vahinkoja Loimijoen alueella. Hankkeessa tarkastellaan erityisesti Tammelan Pyhäjärven säännöstelyä ja miten sitä tulisi kehittää, jotta se huomioisi Loimijoen vesistön erilaiset tarpeet.