Forssan seudun pohjaveden suojelusuunnitelma

Vuonna 2006 on tehty Forssan seudun pohjaveden suojelusuunnitelma, jota päivitetään parhaillaan. Pohjaveden suojelu on tarpeen.

Vedenhankinnan kannalta tärkeille harjualueille on jo sijoittunut asutusta ja teollisuutta sekä maa-ainesten ottoa. Toiminnasta aiheutuu riskejä pohjaveteen esimerkiksi jätevesistä, öljylämmityksestä, teollisuuskemikaaleista sekä liikenteestä.

Lisäksi pohjavesialueille suuntautuu erilaisia maankäyttöpaineita, jotka on pyrittävä sovittamaan yhteen pohjaveden suojelun kanssa siten, että hyvälaatuisen talousveden saanti turvataan myös tulevaisuudessa.