Koulukuljetus

Koulukuljetus

Perusopetuslain 32 §:ssä ja Tammelan koulutuslautakunnan periaatepäätöksissä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaille koulukuljetuksen. Muiden kuin kunnan kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat ovat itse velvollisia järjestämään lastensa kuljetukset parhaalla katsomallaan tavalla. Myös kuljetusoppilaiden vanhemmat voivat järjestää ja kustantaa lastensa koulumatkat, mikäli katsovat, ettei kunnan tarjoama perustaso ole heille riittävä.

Oppaassa esitellään periaatteet, joiden mukaan oppilaille myönnetään kunnan koulukuljetus, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä kulkumuodoittain sekä annetaan ohjeita koulukuljetuksen hakemiseksi, kuljetustenaikaiseen käyttäytymiseen ja poikkeavien tilanteiden varalle. Opas käsittelee koulukuljetuksia, mutta pääsääntöisesti esiopetuskuljetuksissa noudatetaan samoja periaatteita.

Koulukuljetushakemusta ei tarvitse täyttää, mikäli oppilaan koulumatka on lyhyintä kävelykelpoista tietä pitkin esikoululaisilla ja 1–3 luokkien oppilailla yli 3 kilometriä ja 4–9 luokkien oppilailla yli 5 kilometriä.

Koulukuljetushakemus_word
Koulukuljetushakemus_pdf