Opetus, opetussuunnitelmat ja oppimisen arviointi

Opetus, opetussuunnitelmat ja oppimisen arviointi

Perusopetus

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7–16-vuotiaita.

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tämä koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta, mutta on mahdollista aloittaa koulu myös vuotta aiemmin tai myöhemmin. Oppivelvollisuus päättyy, kun peruskoulun 1–9 luokat on suoritettu tai kun koulun aloituksesta on kulunut kymmenen vuotta.

Vuosiluokkien 1–2 tehtävänä on antaa välineet myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. Välineitä ovat luku- ja kirjoitustaito, matemaattiset valmiudet, oppimis- ja työskentelytaidot sekä sosiaaliset perustaidot. Taitoja ja valmiuksia syvennetään luokilla 3–7, joilla oppilas saavuttaa keskeisimmät sosiaaliset ja itsearviointi- ja opiskelutaidot.

Vuosiluokat 8–9 muodostavat perusopetuksen päättövaiheen, jonka tehtävänä on myös ohjata oppilasta jatko-opintoihin ja kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä.

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa.

Koulujen sivut löytyvät Peda-kouluverkkopalvelusta.

Opetussuunnitelmat

Oppimisen arviointi Tammelassa

Arviointikäsikirjan tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa arviointiajatuksia opettajille, koska kattava tietopaketti löytyy nyt samasta paikasta. Tammelan toimintamalli on helppo toimittaa myös uusille opettajille. Yhtenä käsikirjan tavoitteena on tehdä koulun arkea tunnetummaksi huoltajille, avata nykyisen opetussuunnitelman mukaista toimintaa ja arviointia koulussa sekä korostaa opetussuunnitelman mukaista vuorovaikutusta kotien kanssa. Arviointikäsikirjan kautta oppilaiden arviointia voidaan tehdä näkyväksi myös sille tärkeimmälle kohderyhmälle, oppilaille. Esimerkiksi käytöskriteerien keskustelun kautta konkreettisia tavoitteita on helpompi oppilaankin asettaa ja työskennellä niitä kohti.

Arvioinnin käsikirja 17.3.2021 alkaen