Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen tukeminen on järjestetty kolmivaiheisesti:

Yleinen tuki

Oppimisen ongelmiin puututaan järjestämällä oppilaalle tukea tarpeen ilmaannuttua. Tukimuotoja voivat olla mm. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, opetuksen eriyttäminen ja muut ohjaus- ja tukipalvelut.

Tukiopetusta annetaan oppilaille tarpeen vaatiessa, joko ennen tai jälkeen koulupäivän. Tukiopetuksessa voi olla yksi oppilas kerrallaan tai muutaman oppilaan ryhmä. Tarvetta tukiopetukseen voi tulla silloin, kun oppilas on ollut pitkään poissa koulusta tai jos muuten ilmenee oppimisvaikeuksia. Tehokkainta tukiopetus on silloin, kun se tapahtuu samanaikaisesti tai ennen kuin asia opetetaan koko luokalle.

Erityisopetus auttaa lasta, jolla on tilapäisiä tai pysyvämpiä oppimisvaikeuksia. Lukemisen ja kirjoittamisen taitoja harjoitellaan pienessä ryhmässä erityisopettajan kanssa. Erityisopettaja antaa myös puheopetusta. Erityisopettaja voi työskennellä myös yhdessä luokanopettajan kanssa samanaikaisesti luokassa opettaen. Tavallisimmin luokanopettaja huomaa vaikeudet koulutyössä, mutta myös vanhempien olisi hyvä kertoa opettajalle, jos arvelevat lapsellansa olevan oppimisvaikeuksia.

Läpi koko perusopetuksen on tärkeää edistää oppimaan oppimisen taitoja. Työtapojen valinnassa otetaan huomioon yksilölliset kehityserot, oppilaiden taustat ja erilaiset tavat oppia. Ohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan edellytyksiä hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen. Ohjauksella tuetaan oppilaan kasvua oman toiminnan säätelyyn, vahvistetaan osallisuutta sekä kannustetaan vastuunottoon ja rakentavaan toimintaan yhteisössä.

Tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, annetaan tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettu tuki sisältää varhaisen tuen vaiheen tukimuotoja sekä tarvittavia pedagogisia järjestelyjä.

Oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Tehostettu tuki järjestetään laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden edellyttämällä tavalla. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen koulun oppilashuoltoryhmässä.

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista.

Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Oppilaalla voi olla myös sellaisia oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, ettei työskentely suuressa ryhmässä onnistu. Tällöin lapsella on mahdollisuus saada pysyvästi opetusta erityisluokassa. Tammelan kunnalla on yhteistyösopimukset Forssan kaupungin Tölön koulun kanssa mukautetun ja harjaantumisopetuksen järjestämisestä.

Oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Erityinen tuki järjestetään laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden edellyttämällä tavalla. Erityisen tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen selvitykseen perustuen koulun oppilashuoltoryhmässä.

Tammelan kunnalla on sopimus Forssan kaupungin kanssa erityisopetuksen järjestämisestä Akvarellin koulussa (ent. Tölön koulu). Sopimus koskee vaativan erityisen tuen oppilaita sekä toimialueittain opiskelevia oppilaita.

Lisätietoja

Peda.net kouluverkko;
Koulujen sivut

Forssan seudun perusopetuksen oppilashuoltoa sekä kolmiportaista tukea koskeva käsikirja;
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käsikirja

Erityisopettajat

Koulukeskus
luokat 7–9

Minna Haukka 
050 345 4656
[email protected]

Maija Kemppainen
040 6266972
[email protected]

Koulukeskus
luokat 1–6
Soile Hakala 
050 345 4658
[email protected]

Porras, Riihivalkama
luokat 1–6
Kirsi Kauranen
050 550 5368
[email protected]

Myllykylä, Teuro
luokat 1–6
Ida Saharinen
050 557 1844
[email protected]

Akvarelli 
Pihlajakatu 9
30100 Forssa
03 414 1480