Kunnan johto

Kunnan johto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto. Valtuuston jäsenet eli valtuutetut valitaan neljän vuoden välein kuntavaaleilla.

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä valvoo kunnan toimielinten toiminnan lain- ja tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi se hoitaa kunnan hallinnon järjestämisen, käyttää kunnan taloudellista valtaa ja ilmaisee kunnan mielipiteen sekä valitsee toimielinten jäsenet.

Kunnanhallitus valmistelee ja panee täytäntöön valtuuston päätökset yhdessä muun luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation kanssa. Kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu mm. johtaa kunnan hallintoa ja valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa sekä tehdä kunnan sopimukset ja muut oikeustoimet. Kunnanhallituksen työssä korostuu kunnan talouden hoito.

Lautakunnat ovat asiantuntijatoimielimiä, jotka valmistelevat asioita kunnanhallitukselle. Lautakunnilla on myös itsenäistä päätösvaltaa. Lautakuntien tehtäviin kuuluu myös vahvistaa kuntalaisnäkökulmaa palvelutuotantoa kehitettäessä. Kunnanvaltuusto päättää lautakuntien määrän, tehtävän ja nimeää lautakuntien jäsenet. Tammelassa on viisi lautakuntaa:

 • Sivistyslautakunta
 • Tekninen lautakunta
 • Ympäristölautakunta
 • Keskusvaalilautakunta
 • Tarkastuslautakunta

Kunnanjohtaja johtaa operatiivisesti kuntaa, sen hallintoa ja taloutta sekä käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanjohtajan johtamistyön apuna toimii kunnanjohtajan valitsema johtoryhmä. Johtoryhmä valmistelee koko kuntaa koskevia asioita päätöksentekoon ja huolehtii sisäisestä tiedottamisesta ja yhteistoiminnan toteuttamisesta. Johtoryhmän tärkeänä tehtävänä on myös edistää eri toimialoilla tapahtuvaa kehittämistoimintaa. Johtoryhmän jäsenet ohjaavat kunnan toimintaa kuntastrategian mukaisesti päämääränä kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi.

Johtoryhmään kuuluu:

 • Kalle Larsson, kunnanjohtaja
 • Pekka Lintonen, sivistystoimenjohtaja
 • Hannu Jalava, tekninen johtaja
 • Miika Tuki, kaavoittaja
 • Leena Ahola, henkilöstöpäällikkö
 • Petri Pakarimäki, hallintopäällikkö
 • Tarja Virtanen, ruoka- ja puhdistuspalveluesimies, henkilöstön edustaja

Ota yhteyttä

Kunnanjohtaja 
Kalle Larsson 
040 069 5679
[email protected]

Sivistystoimenjohtaja 
Pekka Lintonen
050 339 3675
[email protected]

Tekninen johtaja 
Hannu Jalava 
03 4120 500, 050 521 9962
[email protected]

Kaavoittaja 
Miika Tuki
03 4120 507, 050 464 3274
[email protected]

Henkilöstöpäällikkö
Leena Ahola 
03 4120 240, 050 569 6348
[email protected]

ruoka- ja puhdistuspalveluesimies, henkilöstön edustaja
Tarja Virtanen
0406283222
[email protected]