Kunnan johto

Kunnan johto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto. Valtuuston jäsenet eli valtuutetut valitaan neljän vuoden välein kuntavaaleilla.

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä valvoo kunnan toimielinten toiminnan lain- ja tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi se hoitaa kunnan hallinnon järjestämisen, käyttää kunnan taloudellista valtaa ja ilmaisee kunnan mielipiteen sekä valitsee toimielinten jäsenet.

Kunnanhallitus valmistelee ja panee täytäntöön valtuuston päätökset yhdessä muun luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation kanssa. Kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu mm. johtaa kunnan hallintoa ja valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa sekä tehdä kunnan sopimukset ja muut oikeustoimet. Kunnanhallituksen työssä korostuu kunnan talouden hoito.

Lautakunnat ovat asiantuntijatoimielimiä, jotka valmistelevat asioita kunnanhallitukselle. Lautakunnilla on myös itsenäistä päätösvaltaa. Lautakuntien tehtäviin kuuluu myös vahvistaa kuntalaisnäkökulmaa palvelutuotantoa kehitettäessä. Kunnanvaltuusto päättää lautakuntien määrän, tehtävän ja nimeää lautakuntien jäsenet. Tammelassa on viisi lautakuntaa:

 • Sivistyslautakunta
 • Tekninen lautakunta
 • Ympäristölautakunta
 • Keskusvaalilautakunta
 • Tarkastuslautakunta

Kunnanjohtaja johtaa operatiivisesti kuntaa, sen hallintoa ja taloutta sekä käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanjohtajan johtamistyön apuna toimii kunnanjohtajan valitsema johtoryhmä. Johtoryhmä valmistelee koko kuntaa koskevia asioita päätöksentekoon ja huolehtii sisäisestä tiedottamisesta ja yhteistoiminnan toteuttamisesta. Johtoryhmän tärkeänä tehtävänä on myös edistää eri toimialoilla tapahtuvaa kehittämistoimintaa. Johtoryhmän jäsenet ohjaavat kunnan toimintaa kuntastrategian mukaisesti päämääränä kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi.

Johtoryhmään kuuluu:

 • Juuso Alatalo, kunnanjohtaja
 • Jenny Saarela, talous- ja hallintojohtaja
 • Pekka Lintonen, sivistysjohtaja
 • Jari Kauppi, tekninen johtaja
 • Leena Ahola, henkilöstöpäällikkö
 • Jaana Jokikoivu-Hiukkamäki, hallintopäällikkö
 • Anna-Kaisa Jyrkkänen, hyvinvointikoordinaattori, henkilöstön edustaja

Ota yhteyttä

Kunnanjohtaja 
Juuso Alatalo
040 706 2667
[email protected]

Talous-ja hallintojohtaja
Jenny Saarela
050 599 1140
[email protected]

Sivistysjohtaja 
Pekka Lintonen
050 339 3675
[email protected]

Tekninen johtaja 
Jari Kauppi
040 861 1788
[email protected]

Henkilöstöpäällikkö
Leena Ahola 
050 569 6348
[email protected]

Hallintopäällikkö
Jaana Jokikoivu-Hiukkamäki
040 809 5455
[email protected] 

Henkilöstön edustaja
Hyvinvointikoordinaattori
Anna-Kaisa Jyrkkänen
050 379 1189
[email protected]