Kylähankerahasto

KYLÄHANKERAHASTON KÄYTÖN PERIAATTEET 

Hyväksytty                      Kvalt

Voimaantulo                    1.7.2016 

Kylahankerahaston periaatteet

Rahaston käyttötarkoitus

Rahaston tarkoituksena on tukea kylähankkeiden toteumista siten, että rahastosta voidaan myöntää  välirahoituksena lainaa hankkeen toteuttamiseksi.  Perusteena EU-rahoituksen jälkipainotteisuus.

Rahastosta avustetaan vain hankkeita, jotka tukevat kylän yleistä kehittämistä sekä kylän ja kunnan palvelu- ja elinkeinorakenteen kehittämistä. 

Rahaston  suuruus ja rahaston käytön periaatteet

Rahaston suuruus on 150.000 euroa. Rahavarat sisältyvät kunnan yleiseen rahoitusomaisuuteen.

Rahastosta myönnetään lainaa rekisteröidyille tammelalaisille yhdistyksille Tammelan kunnan alueella toteutettavan hankkeen rahoittamiseksi.

Laina voidaan myöntää, kun rahoittajataholta on saatu myönteinen rahoituspäätös hankkeelle.

Laina-aika on kerralla seuraavaan maksatukseen saakka, kuitenkin enintään 8 kuukautta, jonka jälkeen harkitaan, voidaanko laina-aikaa jatkaa uudeksi kaudeksi. Uutta kautta harkittaessa huomioidaan mahdollisten muiden hankkeiden rahoitustarpeet.

Lainan suuruus riippuu hankkeen toteutustavasta ja -aikataulusta, mutta on yleensä on enintään puolet hankkeen ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden budjetoiduista menoista.

Lainasta ei peritä korkoa. Lainasta peritään tilinhoitokuluina enintään 100 euroa vuodessa.

Lainasta tehdään velkakirja. Lainan vakuutena on yhdistyksen nimenkirjoittajien  allekirjoittama vakuus.

Lainan myöntäminen

Hakemukset ottaa vastaan, valmistelee maaseutuasiamies ja päätöksen lainan myöntämisestä tekee hallintojohtaja

Hakemuksen liitteenä tulee olla oikeaksi todistettu rahoittajatahon päätös rahoituksesta, hankesuunnitelma, selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, ote pöytäkirjasta jossa on hakijatahon päätös siitä, että lainaa haetaan, selvitys hakijatahon vakavaraisuudesta ja yhdistysrekisteriote.