Kuulutukset

Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Kunnan ilmoituksilla tarkoitetaan virallisia kuulutuksia, joita lainsäädäntö edellyttää. Näitä ovat esimerkiksi valtuuston kokouksista ilmoittaminen, vaaliasiat ja kaavoitusta koskevat tiedoksiannot.

Lisätietoja

Kuulutuksiin liittyvistä yleisistä asioista vastaava henkilö