Julkipanoilmoitus poikkeamislupapäätöksestä

Julkipanoilmoitus poikkeamislupapäätöksestä
Päätöksen antopäivä 15.9.2021
Päätökset:
Poikkeamislupapäätös 8.9.2021 § 73
834-438-6-148 Aholantie
Hakemus: Vapaa-ajanasunnon rakentaminen
Päätös: Hakemus hyväksytty.
Asiakirjat ovat nähtävillä:
Tammelan kunnantalolla, II-kerros, 14.9. – 18.10.2021 ma kello 10.00 – 16.00 ja ti-pe kello 9.00 – 14.30.
Valitusaika päättyy 15.10.2021
Muutoksenhaku:
Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella hallintovalituksella Hämeen-linnan hallinto-oikeudelta. Valituskirja on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun otta-matta.
Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.
Tämä ilmoitus on julkipantu Tammelan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja ylei-sessä tietoverkossa ajalla 14.9. – 18.10.2021.
Tammelassa 14.9.2021
Ympäristölautakunta