Julkipanoilmoitus poikkeamislupapäätöksistä

Päätöksen antopäivä 5.11.2020


Päätökset:
Poikkeamislupapäätös 28.10.2020 § 124
834-423-7-57, Salomaantie 108
Hakemus: Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi.
Päätös: Hakemus hyväksytty.


Asiakirjat ovat nähtävillä:
Tammelan kunnantalolla, II-kerros, ajalla 4.11.-7.12.2020


Valitusaika päättyy 7.12.2020


Muutoksenhaku:
Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella hallintovalituksella Hämeen-linnan hallinto-oikeudelta. Valituskirja on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun otta-matta.


Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.


Tämä ilmoitus on julkipantu Tammelan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja ylei-sessä tietoverkossa ajalla 4.11.-7.12.2020.


Tammelassa 4.11.2020
Ympäristölautakunta