Julkipanoilmoitus poikkeamislupapäätöksistä

Päätöksen antopäivä 21.12.2020


Päätökset:


Poikkeamislupapäätös: 16.12.2020 § 150
834-413-9-33, Tujunnintie
Hakemus: Vanhan vapaa-ajan asuinrakennuksen korvaaminen uudella vapaa-ajan asuin-rakennuksella
Päätös: Hakemus hyväksytty.


Poikkeamislupapäätös: 16.12.2020 § 157
834-441-4-170, Pajuniementie
Hakemus: Vanhan tulipalossa tuhoutuneen vapaa-ajan asunnon korvaaminen uudella va-paa-ajan asunnolla.
Päätös: Hakemus hyväksytty.


Asiakirjat ovat nähtävillä:
Tammelan kunnantalolla, II-kerros, ajalla 18.12.2020 – 27.1.2021


Valitusaika päättyy 27.1.2021


Muutoksenhaku:
Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella hallintovalituksella Hämeen-linnan hallinto-oikeudelta. Valituskirja on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun otta-matta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse-män (7) päivän kuluttua päätöksen antopäivästä.


Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.


Tämä ilmoitus on julkipantu Tammelan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja ylei-sessä tietoverkossa ajalla 18.12.2020 – 27.1.2021


Tammelassa 18.12.2020
Ympäristölautakunta