Kuulutus päätöksen antamisesta asiassa Rinnansuon (Tammela) turvetuotantoalueen kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuodesta 2021 alkaen

Päätöksen antopäivä 4.2.2021
Asia Rinnansuon (Tammela) turvetuotantoalueen kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuodesta 2021 alkaen
Hakija Vapo Oy

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy
esityksen tarkkailuohjelman jatkosta. Tarkkailun tavoitteena on selvittää
Rinnansuon turvetuotantoalueen kuormituksen vaikutuksia
purkuvesistön kalakantoihin ja kalastukseen. Tarkkailussa käytettäviä
menetelmiä ovat verkkokoekalastus, sähkökoekalastus, koeravustus ja
kalastustiedustelu. Eurofins Ahma Oy:n laatima ohjelma on jatkoa
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) vuosina
2011–2020 tekemään tarkkailuun. Toimenpiteet ja raportointi tapahtuvat
kolmen vuoden välein. Vuoden 2020 kalastustiedustelu, sekä KVVY:n
suorittamien koekalastusten tulokset raportoidaan vuonna 2021.

Nähtävilläpito
Päätös on nähtävänä 4.2.2021 – 15.3.2021 Tammelan kunnan
http://tammela.fi/kuulutukset, sekä ELY-keskuksen Internet-sivulla
(www.ely-keskus.fi) > Etusivu > Ajankohtaista > Kuulutukset ja
ilmoitukset > Alueellista tietoa, valitse: Pohjois-Savo) Päätös on
toimitettu myös Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalueelle.

Muutoksenhaku 
Päätökseen saa hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta.
Tarkemmat ohjeet oikaisusta ovat päätöksen liitteenä olevassa
oikaisuvaatimusosoituksessa. Oikaisuvaatimusaika päättyy
15.3.2021.

Lisätietoja antaa
Kalastusbiologi Ilkka Vesikko, p. 02950 25184