Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilläolosta


Tammelan kunnan vesilaitos on toimittanut Tammelan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 § mukaisen ympäristölupahakemuksen. Kyseessä on Kaukolan yhteisalueiden osakaskunnan soranottoalueen osittainen, noin 1 100 m2, maisemointi kiinteistöllä 834-412-878-1. Maisemointiin käytetään Porras-Riihivalkama vesihuoltolinjan rakentamistyöstä tulevia ylijäämämaita enintään 3 200 m3. Kohde sijaitsee Kaukolannummen (0483401) 1-luokan pohjavesialueella.


Toiminnalle haetaan myös ympäristönsuojelulain 199 § mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.


Kuulutus on nähtävänä kuulutusaikana 13.5.2022 – 20.6.2021 Forssan kaupungin ja Tammelan kunnan internetsivuilla: www.forssa.fi ja www.tammela.fi sekä lupahakemus asiakirjoineen www.forssa.fi → Asuminen ja ympäristö → Ympäristönsuojelu → Nähtävillä olevat asiakirjat


Hakemusta paperiversiona pääse ajanvarauksella katsomaan Forssan kaupungintalolla (Turuntie 18, 30100 Forssa)
Lisätietoja: ympäristötarkastaja Henna Pirhonen
puh. 040 3566433 tai henna.pirhonen(at) forssa.fi


Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia saattaa koskea. Muilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ha-kemuksesta.


Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään
20.6.2022 klo 15.00:

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu
sähköpostitse osoitteeseen: [email protected],
postitse osoitteeseen: PL 62, 30101 Forssa tai
käyntiosoitteeseen: Turuntie 18, 30100 Forssa.


13.5.2022


Forssan seudullinen ympäristönsuojelu