Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilipäisestä toiminnasta Johdintiellä

Tammelan kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.2.2024 § 10 hyväksynyt Forssan Ympäristöurakointi Oy:n jättämän ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen. Ilmoitus koskee kallion poraamista, räjäytyksiä, rikotusta ja murskaamista kiinteistöllä 834-411-9-125, Johdintie.

Toiminta alkaa 12.2.2024 ja päättyy 8.3.2024.

Päätöstä koskeva kuulutus ja päätös ovat nähtävänä kuulutusaikana 8.2.– 15.3.2024 Tammelan kunnan internetsivuilla www.tammela.fi. Kuulutus on nähtävänä myös Forssan kaupungin internetsivuilla www.forssa.fi.

Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen antopäivästä 8.2.2024. Viimeinen valituspäivä on 15.3.2024.

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa
tai vaihtoehtoisesti valituskirjelmän liitteineen voi lähettää Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon sähköpostitse, faksilla, postitse tai lähetin välityksellä. Valituskirjelmän on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Henna Pirhonen, p. 0403566433, [email protected]