Yleistiedoksianto - Ojajärvi, Tammela

Asia
Vesilain (587/2011) 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus haitan poistamisesta
yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella.


Hanke
Ruoppaus yhteisellä vesialueella 834-409-876-1, Ojajärvi, Tammela,
kiinteistön 834-409-1-60 edustalla.


Asian käsittely
Vesilain 2 luvun 6 §:n mukaan lietteestä, matalikosta tai muusta niihin
verrattavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta kärsivä saa ilman
vesialueen omistajan suostumusta suorittaa haitan poistamiseksi
tarpeellisen toimenpiteen. Oikeuden edellytyksenä on, että ruoppaus tai
niitto ei vesilain nojalla edellytä lupaa eikä siitä aiheudu vesialueen
omistajalle haittaa tai ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua pilaantumista
vesialueella.
Ruoppauksesta ja niitosta on ilmoitettava ELY-keskukselle ja vesialueen
omistajalle 30 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen
alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa
julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen ja kunnan verkkosivuilla.


Tiedoksiannon julkaisupäivä
14.4.2021
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kyseisestä julkaisemisajankohdasta, eli 21.4.2021.


Nähtävilläpito
Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 14.4. – 21.5.2021 ELY-keskuksen
verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi > Kuulutukset
Tiedoksiannettavat asiakirjat saa pyydettäessä Hämeen ELY-keskuksen
kirjaamosta: [email protected]

Asian diaarinumero: HAMELY/795/2021