Tammelan kunta
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tarkennettu haku

Kuulutus: yhdistetty maa-aines- ja ympäristölupahakemus

Takaisin artikkelilistaukseen

Kuulutus: yhdistetty maa-aines- ja ympäristölupahakemus

Metsähallitus / Metsätalous, Haapasaarentie 18, 44500 Viitasaari, on 15.7.2019 toimittanut Tammelan ympäristönsuojeluviranomaiselle maa-aineslain (555/81) 4 § ja 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 § ja 41 § mukaiset maa-aines ja ympäristölupahakemukset Kakarilamminmäen alu-eelle Valtion metsämaat kylään (893), tilalle Valtion metsämaa 834-893-1-1, Tammelan valtionmaa. Hakemus koskee kallion louhintaa ja louheen murs-kausta. Ottamis-alueen pinta-ala on 1,35 ha, ottomäärä 79 000 m3 ktr ja otta-misaika on kymmenen (10) vuotta. Ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesi-alueella. Lähin pohjavesialue Palonummi sijaitsee n. 2 km pohjoiseen. Suunnitellun ottoalueen eteläpuolella (etäisyys lähimmillään n. 600 m) sijait-see Liesjärven kansallispuisto.

Lupahakemus asiakirjoineen on nähtävänä kuulutusaikana 12.8.–11.9.2019
Forssan kaupungintalolla, seudullisessa ympäristönsuojelussa 3.kerros, os. Turuntie 18.  sekä Tammelan kunnantalolla, Hakkapeliitantie 2, aukioloaikoi-na ma-pe 9.00-15.00.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Lupa-asiaa koskeva kuulutus on Tammelan kunnan virallisella ilmoitustaulul-la sekä kunnan ja Forssan kaupungin internetsivulla 12.8. – 11.9.2019.

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoit-tuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden omistajille ja haltijoille on varattava ti-laisuus tulla kuulluksi maa-aineslupahakemuksen johdosta, paitsi milloin se on ilmeisen tarpeetonta. Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan muistutusten tekemiseen on oikeus niillä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia saat-taa koskea sekä kunnan jäsenellä. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viim. 11.9.2019, klo 15.00.
Forssan seudullinen ympäristönsuojelu
postitse osoitteeseen: PL 62, 30101 Forssa,
käyntiosoitteeseen: Turuntie 18, 30100 Forssa tai
sähköpostitse osoitteeseen: ymparisto@forssa.fi

9.8.2019
Forssan seudullinen ympäristönsuojelu