Oppilaan tiedot

Tiedot vanhemmista/huoltajista

Huoltaja 1

Huoltaja 2

Uskonnon opetus

Uskontokuntalaji

Vapautuminen uskonnollisusta tilaisuuksista

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat voivat vapautua koulun järjestämistä uskonnollisista tilaisuuksista (koulujumalanpalvelukset ja uskonnolliset päivänavaukset) omantunnon syistä huoltajan ilmoituksella. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti koulun rehtorille / johtajalle.

Uskonnolliseen toimintaan osallistuminen, MUUT KUIN EV. LUT

Mikäli lapsen uskontokunta on muu kuin evankelis-luterilainen tai lapsi ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, voi lapsi silti huoltajan ilmoituksella osallistua ev.luterilaisen uskonnon opetukseen ja koulun järjestämiin uskonnollisiin tilaisuuksiin (koulujumalanpalvelukset ja uskonnolliset päivänavaukset).

Perusopetuslaki 13 §

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista uskonnon opetusta. Opetus järjestetään tällöin sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan oppilaiden enemmistö kuuluu. Tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat oppilaat osallistuvat oman uskontonsa opetukseen. Oppilas, joka ei kuulu tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan, voi huoltajan ilmoitettua asiasta perusopetuksen järjestäjälle osallistua mainittuun uskonnonopetukseen. Vähintään kolmelle evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai vähintään kolmelle ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvalle oppilaalle, jotka eivät osallistu 1 momentissa tarkoitettuun uskonnon opetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta. Muuhun kuin 2 momentissa mainittuihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvalle vähintään kolmelle oppilaalle, jotka eivät osallistu 1 momentissa tarkoitettuun uskonnonopetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta, jos heidän huoltajansa sitä pyytävät. Jos oppilas kuuluu useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan, oppilaan huoltaja päättää, minkä uskonnon opetukseen oppilas osallistuu. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle oppilaalle, joka ei osallistu 1 momentissa tarkoitettuun uskonnonopetukseen, opetetaan elämänkatsomustietoa. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta, opetetaan huoltajan pyynnöstä elämänkatsomustietoa. Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää elämänkatsomustiedon opetusta, jos opetukseen oikeutettuja oppilaita on vähintään kolme. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton oppilas voi huoltajan pyynnöstä osallistua myös sellaiseen perusopetuksen järjestäjän järjestämään uskonnon opetukseen, joka oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan.