Liikuntapalveluiden avustukset

Tammelan kunnan liikuntapalveluiden avustusperiaatteet 2019
Hyväksytty sivistyslautakunnassa 20.2.2019 § 19

Liikuntapalveluiden avustusperiaatteet 2019 on tehty kunnanvaltuuston päätöksen 06.02.2017 § 5 avustustoiminnan periaatteita noudattaen. Liikuntapalveluiden avustusten tavoitteena on tukea vapaata kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä monipuolistaa Tammelan liikuntatoimintaa.

Liikuntalain 10.4.2015 / 390 luku 1. 5 § mukaan.

Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle.

  1. järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen;
  2. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta
  3. rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja

Sivistyslautakunta myöntää liikuntapalveluiden avustukset. Liikuntapalveluiden yleis- ja kohdeavustusten valmistelun tekee liikuntakoordinaattori.

Liikuntatoiminnan avustusta voidaan myöntää:

  • tammelalaisille rekisteröidyille urheiluseuroille, joiden toiminta on yhdistyksen sääntöjen mukaan urheilu- ja liikuntatoimintaa.
  • muille Tammelassa toimiville rekisteröidyille yhdistyksille, projekti- ja työryhmille, silloin kun avustus kohdennetaan liikuntatoiminnaksi katsottavan hankkeen toteuttamiseen

Urheiluseurojen yleisavustuksen jakamisessa otetaan huomioon seuraavat toimintatekijät:

1) Ohjattu toiminta eri ikäryhmille, huomioiden erityisesti lapsille ja nuorille järjestetty toiminta.
2) Kuntoliikuntatoiminta, työ kansanterveyden edistämiseksi ja toiminta laajojen väestöryhmien liikuntapalvelujen järjestäjänä.
3) Seuran järjestämän toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys.
4) Seuran jäsenmäärä – jäsenmaksun suorittaneet – valmentajien ja ohjaajien määrä sekä jaostot, liikuntalajit ja toimintapisteet.
5) Tiedot seuran toimintamenoista ja taloudellisesta tilasta sekä avustuksen tarpeesta.

Huom.! Edellä mainitut kohdat on oltava yhdistysten toimintakertomuksessa sekä toimintasuunnitelmassa käsiteltyinä.

Kohdeavustusta urheiluseuroille sekä liikuntatoimintaa järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille jaettaessa otetaan huomioon seuraavat toimintatekijät:

Kohdeavustusta voidaan myöntää:
1) Ohjattuun toimintaan eri ikäryhmille, urheilun eri muodoissa.
2) Kunto-ja kilpailutoimintaan, kansanterveyden edistämiseksi ja toimintaan laajojen väestöryhmien liikuntapalvelujen järjestämiseksi.
3) Valmentajien valmentajakurssien osanottomaksuihin hakemusten perusteella maksettuja tositteita vastaan. Avustus myönnetään hakemuksien perusteella tapauskohtaisesti. Valmentajakoulutusavustuksista päätettäessä pääsääntönä on, että saman henkilön kouluttamisen avustamiseen kunta osallistuu vain yhden kerran saman talousarviovuoden aikana.
4) Seuran oman toimitilan ylläpitokustannuksiin tai toimitilojen vuokraan.
5) Seuran ohjaajien ja valmentajien palkkaukseen.
6) Yksittäisen liikuntatapahtuman järjestämiseen
Sivistyslautakunta voi harkintansa mukaan päättää myös muista noudatettavista painopistealueista.

Kunnon kuntalainen, vuoden tyttö-ja poikaurheilijan valinnasta pyydetään lausuntopyyntö nuorisovaltuustolta.

Hakumenettely
Avustukset ovat pääsääntöisesti haettavissa kerran vuodessa 30.9. mennessä. Vuosittaiset hakuajat ja -ohjeet ilmoitetaan Tammelan kunnan kotisivuilla www.tammela.fi, kunnan ilmoitustaululla ja Forssan Lehdessä.

Avustuksia haetaan ensisijaisesti Tammelan kunnan avustushakemuslomakkeella, joka löytyy Tammelan kunnan kotisivuilta www.tammela.fi. Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@tammela.fi. Jos sähköistä hakemusta ei ole mahdollista tehdä, tulee kirjallinen hakemus toimittaa kuntaan osoitteella Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela. Kuoreen merkintä Avustushakemus.

Avustushakemuksen liitteenä on toimitettava ainakin seuraavat tiedot:
– toiminta-, tapahtuma-, hanke- tai projektisuunnitelma
– talousarvio/rahoitussuunnitelma
– selkeät perustelut avustuksen tarpeesta ja käytöstä
– osoite- ja tilitiedot
– yhdistyksen viimeisin vahvistettu toimintakertomus ja tilinpäätös
– tilintarkastajien lausunto

Avustusta myöntävä toimielin voi lisäksi antaa hakemiseen liittyvistä seikoista erillisohjeita.

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustuksen maksatus
Avustus maksetaan sen jälkeen, kun päätös on saanut lain voiman. Kohdeavustusten maksatus tapahtuu tositteita vastaan viimeistään 15.12. mennessä. Yleisavustusten käytöstä tulee toimittaa tilitys vuoden päästä avustuksen myöntämisestä.