TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI 2018 TAMMELAN KUN­NAS­SA - Tammelan kunta
Tammelan kunta
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tarkennettu haku

TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI 2018 TAMMELAN KUN­NAS­SA

Takaisin artikkelilistaukseen

TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI 2018 TAMMELAN KUN­NAS­SA

ÄÄNIOIKEUS

Äänioikeutettu presidentinvaalissa on asuinpaikkaan katsomatta jo­kai­nen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaa­lin vaalipäivänä 28.1.2018 täyttää 18 vuotta.

Väestörekisterikeskus lähettää ylläpitämänsä äänioikeusrekisterin pe­rus­teel­la jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tiedossa, vii­meis­tään 4.1.2018 kak­si ilmoituskorttia. Toinen ilmoituskortti on pre­si­den­tin­vaa­lin ensimmäistä vaalia varten ja toinen mahdollista toista vaalia var­ten. llmoituskortissa on äänestäjästä äänioikeusrekisteriin otetut tiedot se­kä tieto hänen äänestysalueestaan ja äänes­tyspaikasta.

ÄÄNESTÄMINEN

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaa­li­päi­vä­nä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä ta­han­sa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mut­ta vaalipäivänä vain siinä äänestys­paikassa, joka on merkitty hä­nel­le saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä äänestäessään. Ää­nes­tyk­seen tulee ottaa mukaan henkilöllisyystodistus, josta näkyy koko hen­ki­lö­tun­nus (passi tai kuvallinen hen­ki­lö­kort­ti).

 Vaalipäivän äänestys:

Ensimmäinen vaali sunnuntaina 28.1.2018 ja  mahdollinen toinen vaa­li sunnun­taina 11.2.2018. Vaalitoimitus alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 20.00. Äänestysalueet ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

 

Nro Äänestysalue: Äänestyspaikka ja käyntiosoite:
001 Kirkonkylä Kunnantalo, Hakkapeliitantie 2
002 Pohjois-Tammela Teuron koulu, Teurontie 463
003 Porras Portaan koulu, Suomaantie 8
004 Riihivalkama Riihivalkaman koulu, Nuutinkulmantie 19.

 

 
Yleinen ennakkoäänestys:

Ensimmäinen vaali 17.-23.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali 31.1.-6.2.2018.

Ennakkoäänestyspaikkana Tammelassa on Kunnantalon valtuustosali, Hakkape­lii­tan­tie 2, 31300 Tammela.

 Aukioloajat:

Ensimmäinen vaali 17.-19.1.2018 klo 9.00-18.00, 20.-21.1.2018

klo 10.00-14.00 ja 22.-23.1. klo 9.00-18.00.

 Mahdollinen toinen vaali 31.1.- 2.2.2018 klo 9.00-18.00, 3.-4.2.2018

klo 10.00-14.00 ja 5.-6.2.2018. klo 9.00-18.00.

 

Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, joka kyky liikkua tai toimia on sii­nä määrin ra­joit­tu­nut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestys­ paikkaan ilman koh­tuut­to­mia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoitaja, jo­ka on merkitty äänioikeutetuksi Tammelaan.

Niitä tammelalaisia, jotka haluavat äänestää ennakolta kotonaan, pyydetään il­moit­ta­maan siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00, puh.050 432 2255

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. llmoi­tus­lo­mak­kei­ta saa Tammelan kunnanvirastosta. Kotiäänestys toimitetaan en­nak­ko­ää­nes­tys­ai­ka­na ennalta ilmoitettavana ajankohtana.

Jos äänestäjä on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin (28.1.2018) kotiäänestykseen, hä­nen ei enää tarvitse erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen. Toisen vaa­lin kotiäänestykseen voi kuitenkin ilmoittautua myös erikseen.

Ruisluodon ja Tammikartanon palvelukeskuksissa sekä lltatuuli -ja Lupiini -asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köis­sä tapahtuvista ennakkoäänestyksistä vaalitoimikunta ilmoittaa lai­tok­sis­sa esillä olevilla ilmoituksilla.

Ehdokaslistojen yhdistelmä pidetään nähtävänä kunnan ilmoitustaululla.

Keskusvaalilautakunnan osoite on Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

 Li­sätietoja vaaleihin liittyvissä asioissa antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Anitta Hie­ta­nie­mi, 050 569 7500 tai (03) 4120210, anitta.hietaniemi @ tammela.fi.

Oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on yleistietoa vaaleista, ohjeita ää­nes­tä­mi­ses­tä ja vaaliviranomaisten yhteystietoja.

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana keskiviikkona tai sitä seuraavana arkipäivänä, kun siitä on vähintään päivää aikaisemmin ilmoitettu, klo 9-12 tai www.tammela.fi > Esityslistat ja pöytäkirjat.

 

Tammelassa 22.12.2017

 Tammelan kunnan keskusvaalilautakunta