Esiopetuksen oppilashuolto

Esiopetuksen oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.
Oppilashuolto on myös oppimisvaikeuksia sekä terveydellisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ehkäisevää ja korjaavaa toimintaa.

Hyvän oppilashuoltotyön toteutuminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä, johon voivat osallistua mm. päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, erityislastentarhanopettaja, koulupsykologi, koulun erityisopettaja ja koulukuraattori.

Opettaja ja päiväkodin johtaja

Kaikissa oppilasta koskevissa asioissa oppilas tai huoltaja voi ottaa yhteyttä päiväkodin työntekijöihin tai päiväkodin johtajaan. Lastentarhanopettajan kanssa yhteistyössä oppilashuoltotyötä tekevät mm. erityislastentarhanopettaja, perheneuvolan psykologi, koulun erityisopettajat ja koulukuraattorit.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat kiertävät eri päiväkodeissa ja osallistuvat lapsiryhmän toimintaan. Oppilashuoltoryhmissä varhaisakasvatuksen erityisopettaja on varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana.

Koulupsykologi

Tekee psykologisia tutkimuksia, kuten arvioi kouluvalmiutta ja oppimisvaikeuksia.
Tukee keskusteluin oppilasta ja huoltajia oppilaiden oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Koulukuraattori

Koulukuraattoriin voi olla yhteyksissä, jos lapsi tarvitsee mm. keskusteluapua tai tukea tunne-elämään liittyvissä asioissa.

Oppilashuoltoryhmät

Osana päiväkodin toimintaa ovat yhteisölliset oppilashuoltoryhmät. Niissä keskustellaan ja päätetään toimenpiteistä, jotka voivat liittyä päiväkodin yleiseen oppilashuoltoon.

Yksittäistä esioppilasta koskevissa asioissa kutsutaan koolle monialainen asiantuntijaryhmä. Ryhmään kuuluvat lapset ja huoltajan lisäksi sellaiset henkilöt, jotka osallistuvat lapsen asian käsittelyyn.

Sekä yksittäisillä oppilashuollon työntekijöillä että koko oppilashuoltoryhmällä on salassapitovelvollisuus.

Oppilashuoltoryhmän jäseniin voi ottaa yhteyttä oppilas, huoltaja tai kuka tahansa päiväkodin aikuinen.

Oppilashuoltotyötä tehdään yhdessä kaikkien päiväkodin aikuisten sekä eri yhteistyötahojen kanssa. Tällaisia yhteistyötahoja ovat mm. perheneuvola, lastenneuvola, ja puhe- ja toimintaterapeutit sekä lastentautien ja lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat. Yksittäisen oppilaan tietojen siirrosta yhteistyötahoille kysytään aina lupa.

Forssan seudun perusopetukseen on kehitetty yhteinen oppilashuollon toimintamalli, jonka tavoitteena on yhtenäisten käytäntöjen ja tasavertaisten palveluiden tarjoaminen kaikille perusopetuksessa oleville oppilaille. Esiopetus kuuluu oppilashuollon malliin.