Esiopetuksen tuki

Esiopetuksen tuki

Oppimisen tukeminen on järjestetty kolmivaiheisesti:

Yleinen tuki

Yleinen tuki on varhaista tukea, joka kuuluu kaikille esioppilaille. Oppimisen haasteisiin vastataan varhaisessa vaiheessa auttamalla lasta ryhmässä ja yksilöllisesti.

Päiväkodissa ryhmän lastentarhanopettaja tai päivähoitaja voivat toteuttaa pienissä ryhmissä esim. äännekerhoa, leikkiryhmää tai sherborne-liikuntatuokiota.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) auttaa lasta, jolla on tilapäisiä tai pysyvämpiä kehitysviivästymiä tai oppimisvaikeuksia. Veo voi työskennellä kaksin lapsen kanssa, pienessä ryhmässä tai lapsiryhmässä havainnoiden ryhmän toimintaa. Tavallisimmin lastentarhanopettaja huomaa lapsen kehityksen haasteita ryhmässä, mutta myös vanhempien olisi hyvä kertoa lastentarhanopettajalle, jos arvelevat lapsellansa olevan oppimisvaikeuksia.

Läpi koko esiopetuksen on tärkeää edistää oppimaan oppimisen taitoja. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon yksilölliset kehityserot, oppilaiden taustat ja erilaiset tavat oppia. Ohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan edellytyksiä hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen. Ohjauksella tuetaan oppilaan kasvua oman toiminnan säätelyyn, vahvistetaan osallisuutta sekä kannustetaan vastuunottoon ja rakentavaan toimintaan yhteisössä.

Tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, annetaan tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettu tuki sisältää varhaisen tuen vaiheen tukimuotoja sekä tarvittavia pedagogisia järjestelyjä.

Oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan (Wilmassa). Tehostettu tuki järjestetään laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden edellyttämällä tavalla. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen.

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta sekä muista tukimuodoista.

Oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS) (Wilmassa). Erityinen tuki järjestetään laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden edellyttämällä tavalla. Erityisen tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen selvitykseen perustuen ja erityisestä tuesta tehdään päätös.