Kulttuuripalveluiden avustukset

Tammelan kunnan kulttuuripalveluiden avustusperiaatteet
Hyväksytty sivistyslautakunnassa 20.2.2019 § 19

Yleiset periaatteet ja avustusmuodot
Tammelan kunnanvaltuusto teki yleisen päätöksen avustustoiminnan periaatteista 06.02.2017 5 § koskien kaikkia kunnassa myönnettäviä avustuksia.
Kulttuuripalveluiden yleisavustuksen hakijana voi olla vain tammelalainen (kotipaikka Tammela) Kulttuuriyhdistys tai yhteisö. Yleis- ja kohdeavustusten avustusten jaosta esityksen valmistelee vapaa-aikasihteeri. Avustuksia myönnetään seuraavan kalenterivuoden toimintaan yleisavustuksina sekä kohdeavustuksina. Avustusta ei saa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutoksesta päättää avustuksen myöntäjä. Myöntäjä voi, ellei avustusta saanut noudata annettuja ohjeita, periä myönnetyn avustuksen takaisin.

1. Yleisavustus
Yleisavustuksena paikalliseen kulttuuritoimintaan sellaiselle tammelalaisille rekisteröidylle yhdistykselle, joka sääntöjensä mukaan pääasiallisesti kuuluu kulttuuritoimintalain 1) (728/92) 2 §:ssä määritellyn kulttuuritoiminnan piiriin. Yleisavustusta hakeneet kulttuuriyhdistykset vastaavat pisteytyskyselyyn ja avustusmäärärahat jaetaan pisteytyksen perusteella.

Pisteytyksiin vaikuttavat

 • toiminnan aktiivisuus, laajuus ja merkittävyys
 • toiminnan taloudellisuus
 • jäsenistön määrä
 • toimintasuunnitelman mukainen toiminta
 • lasten ja nuorten kulttuuritoiminta.

2. Kohdeavustus
Kohdeavustuksena paikalliseen kulttuuritoimintaan 1), sellaiselle rekisteröidylle tai rekisteröimättömälle yhdistykselle tai ryhmälle (vähintään 3 henkilöä).
Kohdeavustusta myönnetään harkinnanvaraisesti hakijan toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaiseen toimintaan sekä hankkeisiin tai projekteihin. Kohdeavustuksella voidaan tukea myös sellaisia tapahtumia tai hankkeita, jotka edistävät yhdistyksen uusien toimintatapojen ja ideoiden kehittämistä. Avustetun kohteen tuloista ja menoista tulee pitää kirjaa sekä suorittaa tilitys alkuperäistosittein.

Avustusten tavoitteena on tukea vapaata kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä monipuolistaa Tammelan kulttuuritoimintaa. Erityinen huomio lasten ja nuorten kulttuuritoiminnassa. Avustusta jaettaessa huomioidaan yhdistyksen muualta saatavat avustukset. Avustus ei voi kattaa järjestön kaikkia menoja.

Sivistyslautakunta voi harkintansa mukaan päättää myös muista noudatettavista painopistealueista esim. juhlavuosi ym.

Avustuksen hakeminen

Hakumenettely
Avustukset ovat haettavina vuosittain 31.3. mennessä. Hakuaika ilmoitetaan vuosittain Forssan Lehdessä ja kunnan www-sivuilla. Avustukset myönnetään ainoastaan hakemuksesta. Avustushakemus tehdään avustukseen tarkoitetulle hakemuslomakkeelle. Sähköinen avustushakemus ohjautuu suoraan kunnan kirjaamoon. Mikäli hakijan ei ole mahdollista käyttää sähköistä lomaketta, hakemuksen voi laatia tulostettavalle lomakkeelle. Lomake toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Tammelan kunta, Kirjaamo, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Yleisavustusten käytöstä tulee toimittaa tilitys vuoden päästä avustuksen myöntämisestä.

Yhdistysten avustushakemuksiin pääsääntöisesti edellytetään liitettävän seuraavat asiakirjat:

 • Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 • Talousarvio
 • Edellisen vuoden toimintakertomus
 • Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus / toiminnantarkastuskertomus
 • Toiminnantarkastajien lausunto
 • Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesta avustuksesta, josta selviää avustuksen tarkempi käyttö (tilitys)
 • Yhdistyksen säännöt (vain uudet hakijat)

Kohdeavustushakemuksessa pitää lisäksi olla hankkeen eritelty kustannusarvio (esim. tilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat tulot ja menot.

Avustuksen maksatus

Yleisavustukset maksetaan lautakunnan päätöksen jälkeen valitusajan umpeuduttua. Kohdeavustus maksetaan tilityksen jälkeen viimeistään avustusvuoden loppuun mennessä.

1) Laki kuntien kulttuuritoiminnasta laki 728/92, § 2
2 § Kulttuuritoiminta
Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.