Kulttuuripalveluiden avustukset

Tammelan kunnan kulttuuripalveluiden avustusperiaatteet
Hyväksytty sivistyslautakunnassa 20.2.2019 § 19

Yleiset periaatteet ja avustusmuodot

Tammelan kunnanhallitus teki yleisen päätöksen avustustoiminnan periaatteista 11.03.2024 koskien kaikkia kunnassa myönnettäviä avustuksia.

Kulttuuripalveluiden yleisavustuksen hakijana voi olla vain tammelalainen (kotipaikka Tammela) Kulttuuriyhdistys tai yhteisö. Yleis- ja kohdeavustusten avustusten jaosta esityksen valmistelee kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori. Avustuksia myönnetään seuraavan kalenterivuoden toimintaan yleisavustuksina sekä kohdeavustuksina. Avustusta ei saa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutoksesta päättää avustuksen myöntäjä. Myöntäjä voi, ellei avustusta saanut noudata annettuja ohjeita, periä myönnetyn avustuksen takaisin.

1. Yleisavustus

Yleisavustuksena paikalliseen kulttuuritoimintaan sellaiselle tammelalaisille rekisteröidylle yhdistykselle, joka sääntöjensä mukaan pääasiallisesti kuuluu kulttuuritoimintalain 1) (728/92) 2 §:ssä määritellyn kulttuuritoiminnan piiriin. Yleisavustusta hakeneet kulttuuriyhdistykset vastaavat pisteytyskyselyyn ja avustusmäärärahat jaetaan pisteytyksen perusteella.

Pisteytyksiin vaikuttavat

  • toiminnan aktiivisuus, laajuus ja merkittävyys
  • toiminnan taloudellisuus
  • jäsenistön määrä
  • toimintasuunnitelman mukainen toiminta
  • lasten ja nuorten kulttuuritoiminta.

2. Kohdeavustus

Kohdeavustuksena paikalliseen kulttuuritoimintaan 1), sellaiselle rekisteröidylle tai rekisteröimättömälle yhdistykselle tai ryhmälle (vähintään 3 henkilöä).
Kohdeavustusta myönnetään harkinnanvaraisesti hakijan toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaiseen toimintaan sekä hankkeisiin tai projekteihin. Kohdeavustuksella voidaan tukea myös sellaisia tapahtumia tai hankkeita, jotka edistävät yhdistyksen uusien toimintatapojen ja ideoiden kehittämistä. Avustetun kohteen tuloista ja menoista tulee pitää kirjaa ja tehdä erillinen selvitys. 

Avustusten tavoitteena on tukea vapaata kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä monipuolistaa Tammelan kulttuuritoimintaa. Erityinen huomio lasten ja nuorten kulttuuritoiminnassa. Avustusta jaettaessa huomioidaan yhdistyksen muualta saatavat avustukset. Avustus ei voi kattaa järjestön kaikkia menoja.

Kunnanhallitus voi harkintansa mukaan päättää myös muista noudatettavista painopistealueista esim. juhlavuosi ym.

Avustuksen hakeminen

Hakumenettely

Avustuksen maksatus

Avustukset maksetaan, kun päätös on saanut lainvoiman. 

1) Laki kuntien kulttuuritoiminnasta laki 728/92, § 2
2 § Kulttuuritoiminta

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.