Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan lakisääteistä ennaltaehkäisevää toimintaa. Sen tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja arjen turvallisuuden lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen. 

Hyvinvointia edistämällä kunnan kaikilla toimialoilla parannetaan asukkaiden elämänlaatua, lisätään työllisyyttä, ehkäistään sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua. Kumppaneina tässä työssä ovat järjestöt, seurakunta, yritykset ja monet muut toimijat. 

 

Tammelan kunnan valtuusto on hyväksynyt 31.1.2022 Tammelan kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosille 2021-2025. Se sisältää

  • kuvauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä 
  • tavoitteet ja toimenpiteet kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Edistymisestä tullaan raportoimaan valtuustolle vuosittain. 

Seudullisesti ja alueellisesti on myös laadittu:

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Forssan seudulle

Forssan seudun suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden järjestämiseksi ja kehittämiseksi 2021

Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma

Forssan seudun terveysliikuntasuunnitelma

Kanta-Hämeen alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2024

Hyvinvointityöryhmä

Tammelan kunnassa toimii laaja-alainen ja poikkihallinnollinen hyvinvointityöryhmä, jossa ón edustus kunnan eri toimialoilta sekä FSHKY:stä, seurakunnasta, järjestöistä, nuorisovaltuustosta, vanhusneuvostosta sekä luottamushenkilöistä. Laajan hyvinvointityöryhmän alaisuudessa toimii kuuden hengen ydin hyvinvointityöryhmä, joka vastaa hyvinvointisuunnitelman laatimisesta. 

Tammelan kunnan hyvinvointikysely

Tammelan kunta toteutti kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille hyvinvointikyselyn kesä-elokuussa 2021. Kyselyllä kartoitettiin laajasti erilaisia hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Vastaajat pääsivät antamaan palautetta ja kehitysehdotuksia. Kyselyyn oli mahdollista vastata sähköisesti tai paperilla. Kyselyyn saatiin yhteensä 139 vastausta. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty Tammelan kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatimisessa.

Kyselyn vastauksista nousi esiin positiivisia asioita asukkaiden hyvinvoinnin tilasta, mutta myös kehitettävää. Suurin osa vastaajista koki voivansa hyvin ja olevansa pääosin onnellisia. Vastaajat antoivat palautetta esimerkiksi kunnan palveluista ja julkisista kulkuyhteyksistä.

Kehityskohteita osallisuuden kokemuksessa, vaikuttamisessa sekä erilaisissa palveluissa

Kyselyn vastauksista kehityskohteina nousivat osallisuuden kokemus, vaikuttamismahdollisuudet sekä yhdessäoloa ja yhteisöllisyyttä lisäävä tekeminen ja toiminta. Ympäristöön ja sen viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyen annettiin konkreettisia kehitysehdotuksia. Lisäksi toivottiin matalankynnyksen aktiviteetteja sekä parannusta julkisiin kulkuyhteyksiin. 

Hyvinvointityöryhmien lisäksi hyvinvointikyselyn tuloksia on käsitelty nuorisovaltuuston kanssa sekä yhdistysillassa 6.10.2021.

Hyvinvointikyselyn tulokset