Nuorisopalveluiden avustukset

Tammelan kunnan nuorisopalveluiden avustusperiaatteet
Hyväksytty sivistyslautakunta 20.2.2019 § 19

Yleiset periaatteet ja avustusmuodot

Tammelan kunnanvaltuusto teki yleisen päätöksen avustustoiminnan periaatteista 06.02.2017( 5 §) koskien kaikkia kunnassa myönnettäviä avustuksia. Nuorisopalveluiden yleisavustuksen hakijana voi olla vain tammelalainen (kotipaikka Tammela) nuorisoyhdistys tai yhteisö. Yleis- ja kohdeavustusten avustusten jaosta esityksen valmistelee vapaa-aikasihteeri. Avustuksia myönnetään seuraavan kalenterivuoden toimintaan yleisavustuksina sekä kohdeavustuksina.

Avustusta ei saa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutoksesta päättää avustuksen myöntäjä. Ellei avustusta saanut noudata annettuja ohjeita, avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin.

1. Yleisavustus
Yleisavustuksena paikalliseen nuorisotoimintaan sellaiselle tammelalaisille rekisteröidylle yhdistykselle, joka sääntöjensä mukaan pääasiallisesti kuuluu nuorisolain 1) (1285/2016) 8 §:ssä määritellyn nuorisotoiminnan piiriin. Yleisavustusta hakeneet nuorisojärjestöt vastaavat pisteytyskyselyyn ja avustusmäärärahat jaetaan pisteytyksen perusteella.

Pisteytyksiin vaikuttavat;

 • toiminnan aktiivisuus, laajuus ja merkittävyys
 • toiminnan taloudellisuus
 • jäsenistön määrä
 • toimintasuunnitelman mukainen toiminta
 • yhdistyksen jäsenistä 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita.

Avustusten jakamisessa huomioidaan nuorisolaissa säädetyt arvolähtökohdat. Niitä ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

2. Kohdeavustus
Kohdeavustuksena paikalliseen nuorisotoimintaan sellaiselle rekisteröidylle tai rekisteröimättömälle yhdistykselle tai ryhmälle (vähintään 3 henkilöä). Kohdeavustusta myönnetään harkinnanvaraisesti hakijan toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaiseen toimintaan sekä hankkeisiin tai projekteihin. Kohdeavustuksella voidaan tukea myös sellaisia tapahtumia tai hankkeita, jotka edistävät yhdistyksen uusien toimintatapojen ja ideoiden kehittämistä. Avustetun kohteen tuloista ja menoista tulee pitää kirjaa sekä suorittaa tilitys alkuperäistosittein.

Avustusten tavoitteena on tukea vapaata kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä monipuolistaa Tammelan nuorisotoimintaa. Erityinen huomio lapsille ja nuorille suunnatussa toiminnassa. Avustusta jaettaessa huomioidaan yhdistyksen muualta saatavat avustukset. Avustus ei voi kattaa järjestön kaikkia menoja.

Lautakunta voi harkintansa mukaan päättää myös muista noudatettavista painopistealueista.

Avustuksen hakeminen

Hakumenettely
Avustukset ovat haettavina vuosittain 30.9. mennessä. Hakuaika ilmoitetaan vuosittain Forssan lehdessä tai kunnan verkkosivuilla. Avustukset myönnetään ainoastaan hakemuksesta. Avustushakemus tehdään avustukseen tarkoitetulle hakemuslomakkeelle. Yleisavustusten käytöstä tulee toimittaa tilitys vuoden päästä avustuksen myöntämisestä.

Yhdistysten avustushakemuksiin pääsääntöisesti edellytetään liitettävän seuraavat asiakirjat:

 • Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 • Talousarvio
 • Edellisen vuoden toimintakertomus
 • Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus
 • Toiminnantarkastajien lausunto
 • Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesta avustuksesta, josta selviää avustuksen tarkempi käyttö (tilitys)
 • Yhdistyksen säännöt (vain uudet hakijat)

Kohdeavustushakemuksessa pitää lisäksi olla hankkeen eritelty kustannusarvio (esim. tilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat tulot ja menot).

Avustuksen maksatus
Yleisavustukset maksetaan lautakunnan päätöksen jälkeen valitusajan umpeuduttua. Kohdeavustus maksetaan tilityksen jälkeen viimeistään avustusvuoden loppuun mennessä.

1) Nuorisolaki 8 § (kunnan vastuu)

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Kunnan tulee 1 momentissa tarkoitettua tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

Nuorisopalvelut

Vapaa-aikasihteeri
Päivi Paija
050 376 5162
[email protected]

Hallintosihteeri
Sirpa Holmberg
050 597 4136
[email protected]

 

Avustusten hakuajat

http://www.tammela.fi/