Lapsiystävällinen kunta

Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyötä ohjaa 30 vuotta sitten julkaistu YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Vuonna 2020 Tammelan kunta sai toistamiseen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, joka on voimassa neljä vuotta eli vuoteen 2024.

Tammela on vuodesta 2016 saakka ollut mukana Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttamisessa, jossa lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina ja heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on käytössä kaikilla kunnan palvelualoilla. Tammelassa onkin tehty pitkäjänteistä työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, lapsen oikeuksien sopimusta kunnioittaen. Kunnan toimintaa on arvioitu ja kehitetty lapsiystävällisyyden kannalta, lasten ja nuorten toiveita ja oikeuksia huomioiden. Kunnan henkilöstö on tehnyt erinomaista yhteistyötä lasten ja nuorten kanssa tunnustuksen eteen.

 

 

Lapsiystävällinen kunta -työ Tammelassa

Tammelan Lapsiystävällinen kunta- työtä ohjaa toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmassa asetetaan kehittämistavoitteet ja toimenpiteet lapsiystävällisyyden edistämiseksi. UNICEF seuraa ja arvioi toimenpiteiden toteutumista vuosittain. Tälle sivulle tulemme kokoamaan toteutuneita kehittämistoimenpiteitä ja ja muistiot UNICEFin tapaamisista.

Toimintasuunnitelman tavoitteet vuosille 2022-2025:

TAVOITE 1.  Kunnan viranhaltijat, työntekijät, luottamushenkilöt ja keskeiset sidosryhmät on perehdytetty lapsen oikeuksiin. Lapsen oikeudet ovat osana kunnan perehdytysohjelmia.

TAVOITE 2. Kunta ehkäisee syrjintää pyrkimällä vaikuttamaan kuntalaisten asenteisiin.

TAVOITE 3.  Lasten ja nuorten hyvinvoinnin, mielenterveyden ja yhdessä tekemisen lisääminen.

TAVOITE 4.  Kunta huolehtii, että osallisuus toteutuu lasten jokapäiväisissä kasvuympäristöissä. Osallisuuden edistäminen on ohjaava toimintaperiaate lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.

TAVOITE 5. Tehdään Tammelaa tutummaksi lapsille ja lapsiperheille lasten itsensä toimesta

 

UNICEF:in arviointitapaamisessa 10.6.2020 nostettiin esille onnistumisia, mutta myös haasteita. Seuraavat huomiot on koottu Suomen UNICEF ry:n  Sanna Koskisen ja Mikael Malkamäen muistiosta 10.6.2020.

Tapaamisessa osallistujat nostivat esille seuraavat onnistumiset:

  • Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto
  • Nuorisovaltuuston toiminnan aktiivisuus ja vaikuttavuus
  • Aiempaa vahvempi viestintä Lapsiystävällinen kunta -teemoista
  • Lasten- ja nuorten osallisuuden lisääntyminen (esim. kirjaston uusien tilojen suunnittelussa).
  • Lapsen oikeuksien huomioiminen koronan aiheuttamisen poikkeusolojen aikana. 

Työryhmässä on ollut mukana jäseniä laaja-alaisesti kunnan eri toimialoilta, Nuorisovaltuustosta, FSHKY:stä ja Tammelan seurakunnasta. Vuonna 2020 mukaan saatiin myös edustus kunnanhallituksesta ja tiedottaja.

Vuoden 2022 haasteena voidaan nähdä kolmannen sektorin näkyminen kehittämistyössä. Toinen haaste on, miten kunnassa toteutettuja hyviä käytäntöjä voitaisiin hyödyntää systemaattisesti eri toimialoilla ja yksiköissä. Kolmantena haasteena ja (ehkä suurimpana) on pyrkiä varmistamaan, että kaikessa päätöksenteossa ja toiminnoissa huomioidaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien yhdenvertainen toteutuminen. 

Monesta kylästä koostuvassa Tammelassa on tärkeätä huomioida, että Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyö ja toimenpiteet kohdistuvat eri ikäisiin lapsiin ja nuoriin alueiden erityispiirteet huomioiden. 

UNICEF kannustaa Tammelaa harkitsemaan lapsibudjetoinnin pilotointia ja jatkamaan kunnan eri toimijoita ja päättäjiä tavoittavaa lapsen oikeuksien koulutus- ja perehdytystyötä.

 

Osana nykytilan kartoitusta keväällä 2021 toteutettiin lasten, nuorten ja perheiden arkea ja hyvinvointia kartoitettava lapsiystävällinen kunta -kysely. Kyselyjen kohderyhmät olivat varhaiskasvatusikäiset, 1.-4. -luokkalaiset, 5.-6. -luokkalaiset, yläkoululaiset ja 18-29 -vuotiaat sekä huoltajat:

Koordinaatioryhmä kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa ja sen puheenjohtajana sekä koollekutsujana toimii Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori.