Yksityistiet

Yksityistiet

 

Tammelan kunnan tieavustusmäärärahojen hakuohjeet

 

Hakulomake 

Hakuaika päättyy 30.4. klo 23.59

 

Yleistä

Tammelan kunnanvaltuusto päättää toimialojen ja palvelualueiden avustuksien määrärahat vuodelle 2024 talousarvion käsittelyn yhteydessä joulukuussa 2023. Määrärahasta jaetaan kunnossapito-avustusta. Määrärahojen jaosta ja tieluokkiin jakamisesta päättää tekninen lautakunta.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekunnan tietojen on oltava ajan tasalla yksityistierekisterissä ja kansallisessa tietietojärjestelmässä eli Digiroadissa (painorajoitukset, tienkäytön rajoitukset ja kieltämiset) niin kuin yksityistielain 50 § edellyttää. Tiedot tarkastetaan hakemusten käsittelyn yhteydessä. Mikäli tiedot puuttuvat, avustusta ei myönnetä.

Jakoperusteet

Perusteet jakamiselle ovat seuraavat:

-     Tien on oltava yleisesti käytössä, useampia tienkäyttäjiä palveleva yksityistie. Tien varrella on oltava pysyvää asutusta, sekä tielle on perustettu tiekunta. Lisäksi edellytetään, että tiekunta pitää tien hyvin liikennöitävässä kunnossa.

-     Tie on jaettu yksiköihin tienkäyttäjien käytön mukaisessa suhteessa ja että tien kunnossapidosta huolehtii hoitokunta tai toimitsijamies.

-     Tieosakkaat ovat maksaneet edelliseltä vuodelta osuutensa mukaiset maksut tien kunnossapidosta.

-     Tiekunnalla tulee olla kirjanpito menoistaan ja tuloistaan, tileistä tulee selvitä mm. tiemaksut ja saadut avustukset.

-    Mikäli tiekunta kerää varoja tien peruskorjausta tai kalustohankintoja varten, tulee sen laatia investointivaraussuunnitelma hakemuksensa liitteeksi, varsinaisia peruskorjaus- ja kalustoavustuksia ei myönnetä.

-     Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan vuoden 2024 menotositteita/kuitteja vastaan, jotka tulee toimittaa 01.11.2024 mennessä. Tositteet toimitetaan Tammelan kunnan kirjaamoon, [email protected].

 

Tiekunnan tulee täyttää huolellisesti kohta ”Tien pituus”, jossa tiedustellaan eriteltynä tien kokonaispituus, pysyvän asutuksen sekä loma-asutuksen osuudet kilometreinä. Tietä, jolla ei ole kumpaakaan em. asutusta ei avusteta.

Tiet jaetaan kolmeen tieluokkaan, joille on määrätty avustusprosentit. Avustus yksityistielle myönnetään alla olevien luokkien mukaisesti.

 

Tieluokat ovat seuraavat:

I-luokka (avustusprosentti 60) merkittävät läpiajotiet (yleiseltä yleiselle tielle tai vähintään merkittävälle yksityistielle) yksiköimätöntä ”yleistä liikennettä” esim. koulukyydit.

II-luokka (avustusprosentti 40) vakituista asutusta (vakituisella asutuksella tarkoitetaan, että kiinteistön asukkaat ovat henkikirjoilla ao. kiinteistöön).

III-luokka (avustusprosentti 20) pääasiallisesti loma-asutusta palveleva tieosuus.

 

HAKEMUKSET

Lomake tulee tarkoin täyttää tiekunnan toimesta ja merkitä vastaukset jokaiseen kohtaan.

Hakemus täytetään sähköisellä lomakkeella. Menotositteet ja kuitit tulee toimittaa osoitteeseen: [email protected] 1.11.2024 mennessä.

Myöhästyneenä saapunutta hakemusta ei oteta käsittelyyn.

 

PAKOLLISET LIITTEET

  • tilinpäätöstiedot
    • yksikkömaksut ja muut saadut avustukset eriteltyinä
  • Digiroad-tosite. Mikäli tosite on toimitettu aiemmin, eikä tietoihin ole tullut muutoksia, ei tositteen toimittaminen ole välttämätöntä.

Mikäli tiekunta antaa hakemuksessaan vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, avustus voidaan jättää myöntämättä, vaikka siihen muuten olisi edellytykset.

 

Lisätietoja

Tekninen johtaja
Jari Kauppi
040 861 1788
jari.kauppi@tammela.fi

Yksityistieavustukset

Hallintosihteeri
Anna Leena Hakala
040 573 8660
[email protected]