Sidonnaisuusilmoitukset

Tammelan kunnan tarkastuslautakunnan sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kunnan keskeisten luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja viranhaltijoiden on tehtävä si­don­nai­suus­il­moi­tus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elin­kei­no­toi­min­taa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yh­tei­söis­sä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin si­don­nai­suuk­sis­ta, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja vir­ka­teh­tä­vien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kun­nan­hal­li­tuk­sen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tar­koi­tet­tu­ja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lau­ta­kun­nan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kun­nan­joh­ta­jaa sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

Ilmoitus on tehtävä tarkastuslautakunnalle kahden kuu­kau­den kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Hen­ki­lön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa ta­pah­tu­neet muutokset.

Sidonnaisuusrekisteri (Päivitetty 17.5.2024)