Maaomaisuus

Maaomaisuus

Kunta omistaa toimintaansa liittyen julkisia rakennuksia tontteineen sekä ennen kaikkea kaavoituksella kunnalliseen toimintaan osoitettuja yleisiä alueita kuten puistoja, lähivirkistykseen tarkoitettuja luonnontilaisia alueita sekä katu- ja liikennealueita. Kunta pyrkii myös hankkimaan ja omistamaan riittävästi kaavoittamatonta raaka-maata, jota kaavoittamalla kunta voi luoda lisää tontteja niin asumiseen kuin elinkeinotoimintaan.

Tällä hetkellä kunnalla on noin viisikymmentä asuintonttia myynnissä kunnan keskusta-alueella, Kaukjärvellä ja Riihivalkamassa. Teollisuustontteja kunnalla on myynnissä noin kaksikymmentä Kaukjärven teollisuusalueella. Kaikille tonteille on mahdollista rakentaa nopealla aikataululla, sillä kadut ja kunnallistekniikka alueilla ovat valmiina.

Lisäksi kunnalla on omistuksessaan haja-asutusalueiden metsäalueita, joita hoidetaan metsätaloudellisin perustein. Kunta omistaa myös vähäisessä määrin peltoalueita, joita vuokrataan viljelykseen.

Maanhankinta

Kunta hankkii maata ensisijaisesti ns. raakamaana asemakaavoittamattomilta alueilta. Tavoitteena on, että kunnalla on maa- ja tonttivarantoa vähintään yhdyskunnan kehityksen turvaava määrä.

Kirkonkylän asemakaavoitetulta alueelta pyritään hankkimaan kunnan omistukseen katu- ja virkistysalueita.

Kunnan etuosto-oikeus

Kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Kunta voi sen nojalla lunastaa myydyn kiinteistön. Etuosto-oikeus koskee kiinteistöjen lisäksi niiden määräosia ja niistä luovutettuja määräaloja.

Etuosto-oikeutta sovelletaan pääsääntöisesti maan hankkimiseen yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.

Etuosto-oikeutta ei ole, jos ostajana on myyjän puoliso tai perillinen, valtio tai sen liikelaitos taikka jos myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Etuosto-oikeus ei myöskään koske kiinteistöä, jonka pinta-ala on 5 000 neliömetriä tai sitä vähemmän. Etuosto-oikeutta ei lisäksi saa käyttää, jos se johtaisi ilmeiseen kohtuuttomuuteen ottaen huomioon ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet.

Päätökset kunnan etuosto-oikeuden käyttämisestä tekee Tammelassa kunnanjohtaja.

Mittauspalvelut

Maanmittaustoimitukset Tammelan alueella hoitaa Maanmittauslaitos. Lisätietoja kiinteistöasioista, toimitusten hakemisesta ja muista maanmittauslaitoksen palveluista löytyy Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Kunta huolehtii omien alueidensa, hankkeidensa sekä asemakaava-alueen kantakartan ylläpidon tarvitsemista mittauksista ja rakennuspaikan merkitsemisistä omalla mittauskalustolla. Mittauspalvelua voidaan myydä oman työtilanteen niin salliessa kunnalle työskenteleville urakoitsijoille, yhteistyökumppaneille ja seudun kunnille. Resursseja ei ole myydä palvelua yksityisiin tarpeisiin.