Vesihuollon vapautukset

Vesihuollon vapautukset

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelle sijoittuvan kiinteistön tulee pääsääntöisesti liittyä vesijohto- ja viemäriverkostoon.

Vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittymisestä voi hakea vapautusta. Vapautus on vesihuoltolain 11 §:n mukaan myönnettävä, jos liittyminen on kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuutonta eikä vapauttaminen vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista toiminta-alueella. Liittyminen voi olla kohtuutonta liittymisestä aiheutuvien kustannusten, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäisen tarpeen tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi.

Vesijohtoon liittymisestä vapauttamista hakevalla kiinteistöllä on oltava käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Talousveden laatu tulee osoittaa talousvesitutkimuksella. Kaikista kaivoista tutkitaan sameus, väri, haju, pH, rauta, mangaani, KMnO4–luku, kloridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, fluoridi, Escherichia coli, koliformiset bakteerit ja suolistoperäiset enterokokit. Edellisten lisäksi porakaivosta tutkitaan radon ja arseeni. 

Jätevesiviemäriin liittymisestä vapauttamista hakevalla kiinteistöllä jätevesien kokoaminen ja käsittely eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.

Liitteet

Vapautushakemuksen ohje

Hakemus

Jätevesijärjestelmän selvitys

Toimitus

Tammelan kunta
Tekniset palvelut
Hakkapeliittantie 2
31300 Tammela
[email protected]