Kuntalisät

Kuntalisät

Yksityisen hoidon tuen kuntalisälle on asetettu seuraavat myöntämisperusteen. Yksityisen hoidon tukea saa kunnassa asuva alle kouluikäinen lapsi, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa, mutta käyttää yksityisen päivähoidon tuottajan palveluita. Tuen myöntämisen perusteena on lasten vanhempien kokopäiväisestä työstä tai opiskelusta johtuva yli 20 tunnin viikoittainen hoidontarve.

Tuki on 150 € kuukaudessa. Kunnallisessa esiopetuksessa olevasta lapsesta maksetaan tukea 75 € / kk.

Yksityisen hoidon tukea ei makseta alle kuukauden mittaisilta jaksoilta. Tukea ei myönnetä lapsista, jotka kuuluvat äitiys- ja vanhempainrahan piiriin.

Yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan hoidon tuottajalle, joka ei ole hakijan kanssa saman kotitalouden jäsen. Maksatuksesta huolehtii Kela. Kela ei maksa Tammelan yksityisen hoidon kuntalisää kotihoidontuen ohessa.

Tuki on veronalaista tuloa. Muilta osin perusteet maksamiselle ovat samat kuin Kelan yksityisen hoidon tuessa.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä on vaihtoehto kunnalliselle päivähoidolle. Yksityisen hoidon tuen kuntalisä mahdollistaa esimerkiksi yksityisen perhepäivähoitajan tai kuntarajat ylittävän yksityisen päiväkodin palvelujen käyttämisen.

Hakumenettely

Kela tarkistaa oikeuden yksityisen hoidon tuen kuntalisään samassa yhteydessä, kun vanhempi hakee Kelan yksityisen hoidon tukea. Tietoa lomakkeista Kelan sivuilla. Erillistä hakemusta kuntalisään ei tarvita.