Yksityinen perhepäivähoito

Tammelan kunta hakee yhteistyökumppaniksi yksityistä perhepäivähoitajaa Pohjois-Tammelan alueelta. Mikäli olet kiinnostunut yksityisen perhepäivähoitajan työstä, ota yhteyttä varhaiskasvatuspäällikkö Paula Laaksoon numeroon 050 372 2267 tai varhaiskasvatusyksikön vastaava Mira Salorintaan numeroon 050 322 1317.

Tammelassa työskentelee tällä hetkellä kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa.

Yksityinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on hoitoa ja kasvatusta, jota järjestetään yksityiskodissa tai muussa kodinomaisessa paikassa, jota kutsutaan perhepäivähoitokodiksi. Ykstyinen perhepäivähoitaja on omassa kodissa työskentelevä yrittäjä. Yrittäjä hoitaa itse verot, vakuutukset ja eläkemaksut. Yksityinen perhepäivähoitaja voi ilmoittaa päivähoitopaikoista itsenäisesti esimerkiksi paikallislehden, neuvolan, leikkipuiston tms. ilmoitustaululla. Hän voi antaa myös kunnalle luvan mainostaa hoitopaikkoja.

Yksityinen perhepäivähoitaja tekee kirjallisen hoitosopimuksen perheen kanssa.  Sopimus voi olla perhepäivähoitajan tekemä tai valmis pohja.

Varhaiskasvatuslaki ohjaa perhepäivähoitoa. Perhepäiväkodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää lasta mukaan luettuina perhepäivähoitajan omat lapset, jotka eivät vielä ole perusopetuksessa. Lisäksi voidaan hoitaa yhtä perusopetuslain mukaista esiopetusta saavaa lasta, perusopetuksen aloittanutta lasta tai sellaista kunnan järjestämässä osapäivähoidossa olevaa lasta, joka aloittaa perusopetuksen toimintavuotta seuraavana vuonna.

Perhepäivähoitajien koulutukset

Perhepäivähoitajille järjestetään koulutuksena perhepäivähoitajan ammattitutkintoa. Myös lähihoitajan koulutus soveltuu perhepäivähoitajalle. Koulutusta on tarjolla mm. Forssassa.

Kunta valvoo yksityistä perhepäivähoitoa. Kun perhepäivähoitajalla on hoitolapset tiedossa tai jo ennen sitä, hän ottaa yhteyttä kunnan varhaiskasvatusjohtajaan. Varhaiskasvatusjohtaja tai päiväkodin johtaja tulee käymään perhepäivähoitajan kotona tarkistuskäynnillä. Käynnin aikana keskustellaan mm. lasten päiväunipaikoista, ruokailusta ja ulkoilusta. Myös turvallisuusasiat huomioidaan. Kunta hyväksyy uuden yksityisen perhepäivähoitajan ja antaa hyväksymisilmoituksen Kelaa varten. Hyväksymisilmoitus tarvitaan Kelan tukia varten.

Lain mukaisesti kunta pyytää perhepäivähoitajalta rikosrekisteriotteen nähtäväksi.

”Jos yksityisten sosiaalipalvelujen tai yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimialaan kuuluu palvelujen antaminen alaikäiselle, tulee lääninhallituksen ennen luvan myöntämistä pyytää muuhun kuin työsopimussuhteiseen henkilökuntaan kuuluvalta henkilöltä, jolle kuuluu 2 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä, nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös kuntaa, jonka tulee vastaanotettuaan yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 6 §:n tai lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 28 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen, pyytää henkilöltä viipymättä nähtäväksi ote rikosrekisteristä.”

Rikosrekisteriotteen saa sähköisen asioinnin kautta suomi.fi-portaalissa olevilla verkkolomakkeilla. Lisätietoa otteen tilaamisesta Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta. Ote tai päätös lähetetään hakijalle postitse. Otteen toimitusaika on noin viisi työpäivää.

Yksityinen perhepäivähoitaja on yrittäjä. Aloittaessasi toiminnan sinun täytyy tehdä perustamisilmoitus verottajalle. Lisätietoja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta löytyy Verohallinnon sivuilta.

Yrittäjäasemassa oleva henkilö järjestää työeläketurvan itselleen yrittäjien eläkelain, YEL:n, mukaan.  YEL on otettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Mikäli työtulot ylittävät 7502,14 €/v (v.2015) on YEL pakollinen.

Hoitajalle suositellaan perhepäivähoitajan vastuuvakuutusta. Hoitajan tai perheen kotivakuutus ei korvaa työaikana sattuneita vahinkoja. Vastuuvakuutuksen hinta vaihtelee vakuutusyhtiöittäin.

Lisätietoja yksityisestä perhepäivähoidosta löytyy Hoitopaikka-sivuilla.

Tammelan kunnan yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Yksityiseen päivähoitoon voi saada yksityisen hoidon tukea. Lisätietoa Kelan verkkosivuilla.

Yksityisen hoidon tukea saa kunnassa asuva alle kouluikäinen lapsi, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa, mutta käyttää yksityisen päivähoidon tuottajan palveluita. Tuen myöntämisen perusteena on lasten vanhempien kokopäiväisestä työstä tai opiskelusta johtuva yli 20 tunnin viikoittainen hoidontarve.

Tuki on 150 € kuukaudessa. Kunnallisessa esiopetuksessa olevasta lapsesta maksetaan tukea 75 €/kk. Yksityisen hoidon tukea ei makseta alle kuukauden mittaisilta jaksoilta. Tukea ei myönnetä lapsista, jotka kuuluvat äitiys- ja vanhempainrahan piiriin.

Yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan hoidon tuottajalle, joka ei ole hakijan kanssa saman kotitalouden jäsen. Maksatuksesta huolehtii KELA. Kela ei maksa Tammelan yksityisen hoidon kuntalisää kotihoidontuen ohessa. Tuki on veronalaista tuloa. Muilta osin perusteet maksamiselle ovat samat kuin Kelan yksityisen hoidon tuessa.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä on vaihtoehto kunnalliselle päivähoidolle. Yksityisen hoidon tuen kuntalisä mahdollistaa esimerkiksi yksityisen perhepäivähoitajan tai kuntarajat ylittävän yksityisen päiväkodin palvelujen käyttämisen.

Kela tarkistaa oikeuden yksityisen hoidon tuen kuntalisään samassa yhteydessä, kun vanhempi hakee Kelan yksityisen hoidon tukea kelan lomakkeilla. Erillistä hakemusta kuntalisään ei tarvita.

Ota yhteyttä 

Varhaiskasvatuspäällikkö
Paula Laakso
03 4120 350, 050 372 2267 
[email protected]

Varhaiskasvatusyksikön vastaava vs.
Mira Salorinta
050 412 2393 
[email protected]